Jokainen on vastuussa työturvallisuudesta

Työturvallisuuden ylläpito vaatii aktiivista toimintaa jokaiselta työyhteisön taholta ylimmästä johdosta kesäapulaisiin. Kaikki työskentelevät yhdessä sen eteen, ettei työstä aiheudu sairauksia tai työtapaturmia, ja että työ pysyy laadukkaana ja tuottavana.

Siinä missä työnantaja ja ylin johto varmistavat työntekijöilleen puitteet turvallisen työn tekemiseen, on työntekijän sitouduttava noudattamaan annettuja ohjeita ja pitämään huolen, ettei työssään aiheuta vaaratilanteita itselleen tai muille. Nämä säädetään jo yrityksen perustamisvaiheessa, ja opastus turvalliseen työhön tehdään uuden työsuhteen ensimmäisinä päivinä.

Vastuualueet

Alla ovat tyypillisimmät raamit vastuualueista työorganisaation ylimmälle johdolle, työnjohdolle sekä työntekijälle. Työorganisaatiosta riippuen vastuualueet voivat vaihtua ylimmän johdon ja työnjohdon välillä.

Ylimmän johdon vastuu

 1. Tarjota puitteet työturvallisuuden edistämiselle ja ylläpidolle
 2. Työturvallisuuden ja -ympäristön valvonta
 3. Työvälineiden hankinta
 4. Riittävien ensiaputarvikkeiden hankinta

Ylin johto suunnittelee työturvallisuuden strategiat ja järjestää sille puitteet. Yksi strategioista voi olla turvallisuuskävelyiden järjestäminen, jolloin työpaikka tutkitaan huolellisesti kirjallisen tarkastuslistan kanssa. Turvallisuuskävelyssä käydään läpi myös seikkoja, joita ei työn arjessa kohtaa tai joihin ei helposti kiinnitetä huomiota, esimerkiksi väestönsuojan tilat ja varoittimien toimivuus.

Työnjohdon vastuu

 1. Työturvallisuuden toteutumisen valvonta
 2. Työhön opastaminen
 3. Työvälineiden ja -koneiden käytön seuranta

Työnjohto on vastuussa työntekijöistä, heidän kouluttamisesta ja turvallisen työskentelyn toteutumisesta. Työnjohto yleensä toimii myös tiedonvälittäjänä ylimmän johdon ja työntekijöiden välillä.

Työntekijän vastuu

 1. Työpisteen siistinä pitäminen
 2. Vioista ja puutteellisuuksista ilmoittaminen
 3. Ohjeistusten noudattaminen
 4. Työvälineiden asianmukainen käyttö

Työntekijä huolehtii myös omasta jaksamisestaan, jotta pystyy tekemään työn huolellisesti ja ohjeistusta noudattaen. Hän pitää huolen, ettei aiheuta omalla työskentelyllään vaaraa itselleen, työkavereilleen, sivullisille tai ympäristölle. Työntekijä pitää oman työpisteensä siistinä, jolloin vältetään kompastumisvaarat ja tavaraa ei keräänny esimerkiksi hätäuloskäyntien eteen.

Tavoitteena toimiva turvallisuuskulttuuri

Työpaikan on tähdättävä siihen, että sekä johto että henkilökunta sitoutuvat turvallisen työskentelyn varmistamiseen ja edistämiseen. Työturvallisuus ei ole pölyisiin kansioihin kerran kirjoitettu opas, vaan jokaisen yrityksessä tapahtuvan muutoksen aikana nostettava asia, jonka ajankohtaisuus käydään huolellisesti läpi.

Henkilökunnalla on hyvä olla mahdollisuus osallistua työturvallisuuden edistämiseen. Heille on tiedotettu turvallisuusmenetelmistä, jotta he osaavat työssään huomioida mahdolliset vastaantulevat epäkohdat. Henkilökunnalla on vapaus kysyä ja kyseenalaistaa, jotta epäkohdat otettaisiin mukaan keskusteluun. Tämä ei ainoastaan edistä työturvallisuutta, vaan lisää myös työn mielekkyyttä. Toimiva turvallisuuskulttuuri ei ainoastaan ennaltaehkäise työtapaturmien syntyä, vaan antaa työntekijöille luoton turvallisesta ja toimivasta työympäristöstä.