Tapaturmista oppiminen

Tapaturmia voi sattua, vaikka yritys varautuisikin niihin huolellisesti. Ne eivät aina ole ihmisestä johtuvia tilanteita, vaan voivat aiheutua esimerkiksi työkoneesta, eläimestä tai säästä. Vaikka ensiaputilanteesta selviydyttäisiin esimerkillisellä toiminnalla, on tilannetta heijastettava ja mietittävä, kuinka tulevaisuudessa ehkäistään vastaavat tilanteet. Tilanteen heijastaminen auttaa selvittämään:

  1. Tapaturman syntymisen syitä
  2. Työntekijöiden ajatuksia tapahtuneesta
  3. Onko työturvallisuudessa sittenkin puutteita.

Kuvitellaan tilanne, jossa työntekijä liukastuu. Kaatuessaan hän lyö päänsä ja saa siihen haavan. Henkilö on tajuton, kun ensimmäiset auttajat ehtivät paikalle. Alkaa ensiaputilanne.

Tehtiinkö kaikki tarvittava?

Ensiaputilanteen jälkeen on hyvä pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  1. Kuinka tapaturma pääsi sattumaan? Mistä tekijöistä se johtui?
  2. Soittiko kukaan hätäkeskukseen? Olisiko sille ollut tarvetta? Joskus ensiaputilanteita vähätellään, mutta hätäkeskukseen soittamisessa pitäisi olla matala kynnys. Hätäkeskuspäivystäjä osaa arvioida ambulanssin lähettämisen tarpeen.
  3. Antoiko kukaan ensiapua tajuttomalle henkilölle? Millaista? Oliko se oikeaoppista? Oliko ensiapukoulutettu henkilökunta työvuorossa?
  4. Oliko ensiapulaukussa tilanteeseen sopivia tarvikkeita? Onhan ensiaputarvikkeissa vielä käyttöikää jäljellä? Osasiko henkilökunta käyttää niitä oikein?
  5. Pääseekö ensiaputarvikkeisiin helposti käsiksi? Onhan ensiapupiste sopivalla korkeudella, helposti löydettävissä ja sen edessä ei ole turhaa tavaraa?
  6. Jos ambulanssi kutsuttiin, pääsivätkö ensihoitajat helposti paikalle?
  7. Kauanko tilanne kesti? Tarvitseeko jotain ensiaputilanteen toiminnoista nopeuttaa? Miksi ja miten?

Apuna voi käyttää työpaikalle laadittua ensiapuvalmiussuunnitelmaa sekä kartoitusta ensiapukoulutetuista työntekijöistä.

Kuinka estetään vastaisuudessa?

Kun tilanteen heijastamisesta on tehty kartoitus, sen tuloksia jaetaan koko henkilökunnalle. Asia tulee käsitellä ilman, että yksittäisten henkilöiden toimintaan otetaan kantaa. Tarkoitus on tuoda tietoa mahdollisista muutoksista ja herättää keskustelua.

Henkilökunnan kouluttaminen työn vaaroihin sekä ensiaputilanteisiin on erittäin tärkeää. Se sekä ennaltaehkäisee vaaratilanteiden syntyä että helpottaa ensiavun antamista. Ensiaputarvikkeiden käyttäminen väärin on sekä turhaa että tuhlausta, joten henkilökunnan ensiaputaitojen ylläpitäminen on tärkeää. Voidaan myös pohtia, tarvitseeko useampi työntekijä ensiapukoulutusta. Tällöin työpaikalle varmistettaisiin suurempi ensiapuosaamisen katto.

Läheltä piti -tilanteiden kirjaus käytäntöön

Osa työpaikoista on ottanut vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi käyttöön läheltä piti -tilanteiden kartoitusta. Kun työntekijä kohtaa vaaratilanteen, mutta siitä ei koidu henkilövahinkoja, siitä tehdään läheltä piti -ilmoitus. Ilmoittamisen kynnys pidetään matalana, jopa parkkipaikan liukkaus on otettava huomioon. Tällöin työpaikkaturvallisuudesta vastaava henkilö tietää mahdollisista vaaratilanteista ja osaa puuttua niihin hyvissä ajoin.