Työpaikan ensiapuvalmius

Työpaikan ensiapuvalmius on työturvallisuuslaissa säädetty kohta, joka edellyttää työnantajaa huolehtimaan työpaikalle riittävän määrän ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiaputarvikkeita ja toimintasuunnitelman onnettomuuksien varalle. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle turvallinen työympäristö ja varautua etukäteen mahdollisiin onnettomuustilanteisiin.

Yritys on vastuussa myös työpaikalla vierailevista henkilöistä, joten heidätkin on huomioitava ensiapuvalmiutta suunnitellessa.

Ensiapuvalmiuden suunnitelma yrityksen mukaiseksi

Ensiapuvalmiuden suunnitelma tehdään työpaikalle tilojen sopivuuden sekä henkilöstön ja yksikön määrän mukaan. Ensiapuvalmiutta määritellään vakavuusluokittain vähäinen, ilmeinen ja erityinen. Aste määräytyy sen mukaan, kuinka paljon vaaratilanteita työ voi sisältää.

Esimerkiksi tapaturman vaara on vähäinen toimistotyössä, ilmeinen tehdas- ja rakennusalalla ja erityinen työpaikoilla, joissa käsitellään vaarallisia aineita tai sisältää hukkumisvaaran.

Suunnitelma sisältää arvion ensiapukoulutettavien määrästä, ensiaputarvikkeista ja mahdollisesta ensiavulle tarkoitetusta huoneesta.

Ensiapukoulutettavat työntekijät

Yleinen sääntö on, että vähintään viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen. Näiden työntekijöiden työpisteet hajautetaan niin, että ensiapuvalmiudella olisi mahdollisimman kattava peitto koko työorganisaatiossa.
Lista ensiapukoulutetuista henkilöistä on helppo löytää työpaikalta.

Kouluttautuminen

Ensiaputaitoinen työntekijä käy Suomen Punaisen Ristin suosituksen mukaisen ensiapukoulutuksen. Vähimmäisvaatimus on EA1-kurssi sekä kurssin kertaus kolmen vuoden välein. Jos vakavuusluokka on erityinen, ensiapukurssilla painotetaan juuri työpaikkakohtaisia vaaratilanteita.

Ensiapukurssit ovat Kela-korvattavia, jos ne täyttävät tietyt ehdot. Kela-korvauksesta voit lukea lisää täältä. Vaatimuksina on muun muassa ensiapukurssin opettajan ETK-pätevyys ja että työpaikalla on järjestetty työterveyshuolto.

Ensiapuvarustus

Ensiapuvarustuksen hankkimisessa noudatetaan samaa vakavuusluokkaa vähäinen, ilmeinen ja erityinen, sillä eri ensiapuvälineiden merkitys korostuu ammattikunnittain. Esimerkiksi puutarhurit tarvitsevat enemmän haavanhoitovälineitä, kun taas kemisteillä korostuu hätäsuihkut ja silmähuuhde-suihkeet.

Ensiapuvarustukseen kuuluu työpaikasta riippuen ensiapuvälineet, paarit, hätäsuihku, lääkkeet ja ensiavun huonetila. Ensiapuvälineet on säilytettävä asianmukaisesti ja ne ovat helposti löydettävissä ja otettavissa. Ensiapukaapit merkitään selkeästi kylteillä, joille on määritelty valtakunnallinen ilme.

Ensiapuvalmiuden tärkeys

Ensiapuvalmius ei ole pakollinen paha, vaan erittäin tärkeä asia työhyvinvoinnin kannalta. Vaaratilanteita voi tapahtua miten, milloin ja missä tahansa, eikä se ole aina ihmisestä johtuvaa. Ensiapukoulutettu työntekijä vie tiedon ja taidon myös vapaa-ajalle, jossa vastaavia hätätilanteita voi tapahtua.

Ensiapuvalmiudesta säädetään työturvallisuuslaissa

Työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitäminen edellytetään työturvallisuuslaissa 23.8.2002/738 46§
Ensiapu
Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Työn ja työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille on annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä.

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet, on sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Työpaikalla tulee olla ensiavun antamiseen soveltuva tila, milloin työntekijöiden lukumäärä, työn luonne tai muut työolosuhteet niin vaativat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan ensiaputiloista, niiden mitoituksesta ja varustelusta.