Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2022

SAFEDO OYJ: Yhtiökokouskutsu

SAFEDO PLC: Notice to the Annual General Meeting

Ladattavat tiedostot:
- Tasekirja 2021 (pdf)

- Tilintarkastuskertomus 2021 (pdf)

- Yhtiökokouksen päätökset 25.3.2022 (pdf)

SAFEDO OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25. maaliskuuta 2022 kello 14.30 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Leväsentie 2, KUOPIO. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 14.20.

Osakkeenomistaja voi seurata yhtiökokousta Zoom -etäyhteyden kautta. On huomioitavaa, että etäyhteyden kautta osallistuvilla osakkeenomistajilla ei ole mahdollisuutta osallistua virallisesti kokoukseen eikä siten käyttää etäyhteyden kautta äänioikeuttaan tai käyttää puheenvuoroja. Halutessaan etäyhteydellä osallistuva henkilö voi valtuuttaa asiamiehen äänestämään puolestaan jäljempänä mainitulla tavalla. Virallisen kokouksen jälkeen etäyhteydellä liittyville osakkeenomistajille on varattu tilaisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.

Etäyhteydellä osallistuvan henkilön tulee tilata linkki etukäteen sähköpostitse osoitteesta info@safedo.fi.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

 6. Vuoden 2021 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


Toimitusjohtajan katsaus.

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

 2. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 290 688,43 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 17 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 147 490,30 euroa ulkona olevalla osakemäärällä (867 590 osaketta).

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2022 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osinko maksetaan arviolta 5.4.2022 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään erillisestä lisäosingosta, joka olisi enintään 17 eurosenttiä osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2022 saakka ja hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista ylimääräisen osingon jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien ylimääräiseen osinkoon sovellettavasta täsmäytyspäivästä ja ylimääräisen osingon maksupäivästä.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 91,62 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 91,62 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 91,62 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäseniksi valitaan Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

 1. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajien määrästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

 1. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy.

 1. Päätös omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi omien osakkeiden hankinnasta ja valtuuttaisi hallituksen hankkimaan omia osakkeita seuraavien ehtojen mukaisesti:

Osakkeita hankittaisiin korkeintaan 20 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä, eli enintään noin 2,3% koko osakekannasta. Osakkeita hankittaisiin enintään 5,00 euron osakekohtaiseen hintaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Mahdolliset ostot tehtäisiin vähintään 1000 kappaleen erissä, paitsi tilanteessa, joissa osakkeensa myyvä omistaa alle 1000 kappaletta. Mikäli alle 1000 osaketta myyvä haluaa myydä kaikki osakkeensa kerralla, yhtiö voi tarvittaessa hankkia ne. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeiden käyttämisestä osana teollisia järjestelyitä, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2022 saakka. 

 1. Kokouksen päättäminen 

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä SAFEDO OYJ:n sivuilla osoitteessa https://www.safedo.fi/pages/yhtiokokous

Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla sivuilla viimeistään 1. huhtikuuta 2022.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18. maaliskuuta 2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen paikan päälle tai etäyhteydellä, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23. maaliskuuta 2022 kello 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– sähköpostilla osoitteeseen info@safedo.fi

– kirjeitse osoitteeseen SAFEDO OYJ, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO, tai

– puhelimitse numeroon 010 279 2600.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Etäyhteydellä osallistuville osakkeenomistajille toimitetaan Zoom -etäyhteyslinkki.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Safedo Oyj, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 Kuopio ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

SAFEDO OYJ:llä on kokouskutsun päivänä 16. maaliskuuta 2022 yhteensä 867 590 osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Kuopiossa 16. maaliskuuta 2022

SAFEDO OYJ

HALLITUS