Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

SAFEDO OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
SAFEDO OYJ: NOTICE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

> Pöytäkirja 22.10.2021 ylimääräisestä yhtiökokouksesta (pdf)

SAFEDO OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15. lokakuuta 2021 kello 14.30 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Leväsentie 2, KUOPIO. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 14.20.

Osakkeenomistaja voi seurata ylimääräistä yhtiökokousta Zoom -etäyhteyden kautta. On huomioitavaa, että etäyhteyden kautta osallistuvilla osakkeenomistajilla ei ole mahdollisuutta osallistua virallisesti kokoukseen eikä siten käyttää etäyhteyden kautta äänioikeuttaan tai käyttää puheenvuoroja. Halutessaan etäyhteydellä osallistuva henkilö voi valtuuttaa asiamiehen äänestämään puolestaan jäljempänä mainitulla tavalla. Virallisen kokouksen jälkeen etäyhteydellä liittyville osakkeenomistajille on varattu tilaisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.

Etäyhteydellä osallistuvan osakkeenomistajan tulee tilata linkki etukäteen sähköpostitse osoitteesta info@safedo.fi.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
  6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeannit voidaan toteuttaa maksullisina tai maksuttomina anteina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla hallitus voisi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita enintään 200 000 kappaletta, sisältäen mahdollisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet.

Hallitus voisi valtuutuksen nojalla päättää, että uudet osakkeet tai osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet annetaan yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai - järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmaa, tai muu vastaava syy. Suunnatun maksuttoman osakeannin osalta edellytetään, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.  

Lisäksi hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sovellettavista ehdoista. Hallituksen osakeantivaltuutus olisi voimassa 18 kuukautta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä. 

  1. Kokouksen päättäminen 

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä SAFEDO OYJ:n sivuilla osoitteessa https://www.safedo.fi/blogs/news/kutsu-ylimaaraiseen-yhtiokokoukseen

Hallituksen päätösehdotukset ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla sivuilla viimeistään 22. lokakuuta 2021.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5. lokakuuta 2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen paikan päälle tai etäyhteydellä, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 11. lokakuuta 2021 kello 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– sähköpostilla osoitteeseen info@safedo.fi

– kirjeitse osoitteeseen SAFEDO OYJ, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO, tai

– puhelimitse numeroon 010 279 2600.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Etäyhteydellä osallistuville osakkeenomistajille toimitetaan Zoom -etäyhteyslinkki.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Safedo Oyj, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 Kuopio ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  1. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

SAFEDO OYJ:llä on kokouskutsun päivänä 17. syyskuuta 2021 yhteensä 867 590 osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Kuopiossa 17. syyskuuta 2021
SAFEDO OYJ HALLITUS