Osavuosikatsaus 1.1.-30.3.2019 (tilintarkastamaton)

SAFEDON (ENT. MERPLAST) LIIKEVAIHTO KASVOI 18%, TULOS SELVÄSTI POSITIIVINEN

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.03.2019 (tilintarkastamaton)

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Vuoden 2018 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Maaliskuu 2019:

 • Liikevaihto oli 889 tuhatta euroa (1-3/2018: 752) – kasvua 18,3 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 106 tuhatta euroa ( 1-3/2018: -16)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 11,9 % liikevaihdosta (1-3/2018: -2,3 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 100 tuhatta euroa ( 1-3/2018: -10)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 11,3 % liikevaihdosta ( 1-3/2018: -1,3 %)
 • Katsauskauden tulos oli 80 tuhatta euroa( 1-3/2018: -10)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa ( 1-3/2018: -0,01)
 • Taseen loppusumma oli 1061 tuhatta euroa ( 1-3/2018: 790)
 • Yhtiökokous päätti 29.3.2019 muuttaa yhtiön toiminimen kuulumaan seuraavasti: Safedo Oyj (suomeksi), Safedo Abp (ruotsiksi) ja Safedo Plc (englanniksi). Suomessa markkinoinnissa käytetään edelleen rinnalla Merplast -nimeä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR), tulos per osake euroa (EUR)

 

1-3/2019

1-3/2018

1-12/2018

Liikevaihtoto

889

752

3057

Liikevoitto

100

-10

148

Liikevoitto-%

11,3 %

-1,3 %

4,8 %

 Tulos

80

-10

117

Tulos per osake

0,09

-0,01

0,14

Omavaraisuusaste

42,1 %

30,0%

41,2 %

 

KUVAUS KATSAUSKAUDESTA

Vuoden 2019 alku on ollut yhtiölle mielenkiintoinen. Saimme yhtiökokouksen myötä uuden nimen, "Safedo". Tulemme käyttämään kotimaassa rinnalla edelleen tuttua toiminimeämme Merplast ja opetamme hiljalleen asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä uuteen nimeen.

Vuosi on alkanut positiivisessa vireessä. Olemme saaneet markkinoille oman ensiapupisteemme ja olemme onnistuneet hyvin kasvattamaan liikevaihtoa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 18,3% päätyen 889 tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvun lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kannattavuuden kehittymiseen ja lähdemme vuoteen erinomaisesta asetelmasta - liikevoittomme oli katsauskaudella 11,3 % verrattuna tilikauden 2018 -1,3 %:iin. Yleensä tuloksesta merkittävä osa kertyy vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla, mutta tuloksen vahva kehitys vuoden alusta on hyvä osoitus siitä että tekemämme toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia.

Teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin.

Uskomme, että digitalisoimalla perinteistä toimialaa pystymme kasvamaan myös jatkossa kannattavasti.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Safedon tutkimus- ja kehitystoiminta kohdistuu toiminnan, menetelmien ja tuotteiden kehittämiseen osana asiakaskohtaista liiketoimintaa, mistä johtuen kehityspanokset sisältyvät pääosin erittelemättöminä normaaleihin liiketoiminnan kuluihin.

Safedon kehittämän ensiapupisteen kehittämiskulut on aktivoitu tuotekehitysmenoina ja poistetaan vaikutusaikanaan. Kulujen määrä yhtiön liiketoiminnan laajuuteen nähden on kohtuullinen.

Investoinnit katsauskaudella olivat 7 tuhatta euroa. Yhtiön investoinnit liittyivät oman ensiapupisteen kehitykseen. Ensiapupisteeseen liittyvä projekti saatetaan päätökseen 30.6.2019 mennessä.

HENKILÖSTÖ

Yhtiön henkilöstön määrä katsauskauden aikana oli noin 26,5 (25) henkilöä. Yhtiön henkilöstössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden aikana. Suurin osa henkilöstöstä toimii myynnin tai myynnin tuen tehtävissä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta. Valuuttakurssien muutokset tai Iso-Britannian ero EU:sta voisi vaikuttaa yhtiön ostotoimintaan. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia yhtiöön vaikuttavia tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Safedon (ent. Merplast) yhtiökokous pidettiin 29.3.2018 yhtiön toimipaikassa Kuopiossa.

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 4,5 senttiä osakkeelta, eli yhteensä 39 041,55 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Osinko maksetaan osingon täsmäytyspäivänä 2.4.2019 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osinko maksetaan arviolta 15.4.2019 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

Edelleen yhtiökokous päätti eräiden osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti palauttaa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääoman palautusta 4,5 senttiä osakkeelta, eli 39 041,55 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että pääoman palautus maksetaan pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 2.4.2019 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että pääoman palautus maksetaan arviolta 15.4.2019 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimi kuulumaan seuraavasti: Safedo Oyj (suomeksi), Safedo Abp (ruotsiksi) ja Safedo Plc (englanniksi).

Hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin 4 henkilöä. Muille, kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

  Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy.

  Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Teuvo Rintamäen.