Safedo osavuosikatsaus 1.1.-30.3.2020 (tilintarkastamaton)

JULKAISTU 29.5.2020 KLO 16.00 EET

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2019 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Maaliskuu 2020 (Q1):

 • Liikevaihto oli 867 tuhatta euroa (1-3/2019: 889 tuhatta euroa) – laskua 2,5 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 113 (106) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 12,9 % liikevaihdosta (11,9 %)
 • Liikevoitto (EBIT) parani ja oli 105 (100) tuhatta euroa
 • Katsauskauden tulos parani ja oli 84 (80) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,09) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 13 (48) tuhatta euroa
 • Omavaraisuusaste 42,5% (42,1%)
 • Taseen loppusumma oli 1066 (1061) tuhatta euroa
 • Liikevaihdon kehitykseen vaikutti alentavasti Covid-19 -pandemia, uskomme vaikutuksen olevan suurimmillaan Q2:lla, mutta tällä hetkellä arvioimme tilanteen elpyvän kesäkuun aikana.
 • Yhtiö sai Business Finlandilta positiivisen päätöksen yhteensä 100 000 euron kehittämisavustuksesta, josta 70 000 euroa saatiin katsauskaudella. Kehittämisavustus on kirjattu yhtiön saatuihin avustuksiin.
 • Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti vaihto-omaisuuden lisäys 75 tuhannella eurolla
 • Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 10 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 86 759 euroa. Ensimmäinen erä osingosta maksettiin 15.4.2020 ja toinen erä osingosta maksetaan hallituksen määräämänä ajankohtana. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan katsauskauden taseen erissä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-3/2020

1-3/2019

1-12/2019

Liikevaihto

867

889

3410

Liikevoitto

105

100

210

Liikevoitto-%

12,1 %

11,3 %

6,2 %

Tulos

84

80

168

Liiketoiminnan rahavirta

13

48

98

Tulos per osake

0,10

0,09

0,19

Omavaraisuusaste

42,5 %

42,1 %

46,7 %

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedon vuosi 2020 alkoi vahvasti ja saimme liikevaihdon seurantakauden alkuvaiheessa hyvään kasvuun. Pääsimme tuomaan asiakkaillemme uusia mielenkiintoisia tuotteita ja saimme alkuvuonna hyviä uusia asiakkuuksia hoidettavaksemme.

Keväällä levinnyt Covid-19 -pandemia aiheutti välittömästi muutoksia myös Safedon toiminnassa. Asiakasläheisenä organisaationa toimintamme perustuu vahvasti henkilökohtaiseen konsultointiin ja asiakkaiden palveluun työturvallisuuden ylläpidossa. Covid-19 -pandemian vuoksi asiakaskäyntien määrä laski huomattavasti, emmekä pystyneet tapaamaan asiakkaita kasvotusten. Useat asiakkaat lykkäsivät pandemian alkuvaiheessa kaikkia hankintojaan.

Suotuisasti ja vertailukautta selvästi paremmin alkaneesta alkuvuodesta huolimatta pandemialla oli liikevaihtoon ja tulokseen negatiivinen vaikutus katsauskaudella ja liikevaihtomme pieneni hieman vertailukauteen nähden.  Arvioimme Covid-19:lla vaikuttavan Q2:n liikevaihtoon sekä tulokseen alentavasti. Vastaavasti uskomme, että tilanne alkaa parantua kesäkuun aikana ja jo Q3:lla uskomme tilanteen normalisoituvan liikevaihdon ja tuloksen osalta.

Osana omaa työturvallisuutta konsultoimme työterveyshuoltoa ja teimme tarvittavia järjestelyitä oman henkilöstömme työskentelyn turvaamiseksi. Soveltuvin osin henkilökuntamme toimi etätöissä kotoa käsin ja panostimme vahvasti hygieniaan toimistollamme ja yhteisissä tiloissa.

Ryhdyimme useisiin sopeutustoimiin ja järjestelyihin pandemian vaikutusten minimoimiseksi. Haimme Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoituksen (100 000 euroa), jonka turvin ryhdyimme kehittämään ratkaisuja jotka skaalautuvat ja jotka mahdollistavat yhtiön toiminnan erilaisissa häiriötilanteissa. Kehityshankkeet jatkuvat ainakin vuoden 2020 ja uskomme, että tällä on positiivinen vaikutus toimintakykyymme ja liikevaihdon kehitykseen jatkossa.

Osana kehityshankkeitamme tuomme asiakkaillemme saataville tehokkaan ja joustavan tavan suorittaa ensiapukoulutuksia siten, että ensiapukoulutus toteutetaan osittain verkossa e-learning alustallamme ja osittain lähikoulutuksena (ensiavun yhdistelmäkoulutus). Uudessa toimintamallissa  asiakas voi suorittaa teoriaosuuden verkossa omaan tahtiin ja henkilöstön tulee olla paikalla vain käytännön harjoittelun ajan. Toimintamalli parantaa käyttöastettamme ja säästää asiakkaan kustannuksia, koska toimintamallilla lähikoulutukseen käytettävä osuus vähenee 50% aiempaan toimintatapaan verrattuna.

Pandemian alkuvaiheessa päätimme myös siirtää vuosilomia varhaisemmaksi ja henkilöstömme piti osan vuosilomista tavanomaista aikaisemmin. Havaittuamme pandemian jatkuvan pidemmän aikaa, päätimme lomauttaa henkilöstöämme vähentääksemme kiinteitä kustannuksia.

Myyntimme on alkanut elpymään katsauskauden päättymisen jälkeen ja huomioiden vuosiloman osittaisen siirron, uskomme että pystymme kuromaan kiinni pandemian aiheuttamaa laskua liikevaihdossa ja tuloksessa ollessamme vastaavasti heinäkuussa aiemmasta poiketen kaksi viikkoa töissä. Yhtiön lomautukset ovat päättyneet katsauskauden jälkeen. Osana tuotannollisia  uudelleenjärjestelyjä yhtiöstämme päättyi myös yhden henkilön työsuhde katsauskauden aikana.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (Q1/2020)

Seurantakaudella liikevaihtomme jäi hieman vertailukaudesta Covid-19 -pandemian vaikuttaessa toimintaamme ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella.

Vertailukaudella maksoimme osakkeenomistajille pääoman palautusta ja osinkoa yhteensä 78 tuhatta euroa. Kuluvalla tilikaudella varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2020 maksaa osinkoa 10 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä noin 87 tuhatta euroa. Hallituksen esityksen mukaiseti osinko päätettiin jakaa kahdessa osassa, josta ensimmäinen erä, 5 eurosenttiä maksettiin 15.4.2020 ja toinen erä maksetaan erikseen hallituksen määräämänä ajankohtana. Osingonjako on on huomioitu kokonaisuudessaan katsauskauden taseessa.

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 867 tuhatta euroa (889 tuhatta euroa 1-3/2019) ja laski 2,5%. Seurantakauden liikevoitto kasvoi vertailukaudesta (100 tuhatta euroa 1-3/2019) ollen 105 tuhatta euroa. Myyntikatteemme heikkeni hieman vertailukaudesta ja oli 61,4 % liikevaihdosta (65,1 %) johtuen matalakatteisemman jälleenmyynnin ja projektimyynnin tilapäisestä kasvusta. Odotamme myyntikatteen paranevan tilikauden aikana ja pysyvän hyvällä tasolla.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 315 tuhatta euroa (316 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (36,3 % liikevaihdosta) hieman vertailukautta korkeammat (35,5 %), mutta absoluuttisesti samalla tasolla. Liiketoiminnan muut kulut olivat 175 tuhatta euroa (176 tuhatta euroa), eli 20,2 prosenttia liikevaihdosta (19,8 %) ollen absoluuttisesti lähes samalla tasolla vertailukauden kanssa.

Omavaraisuutemme pysyi vertailukauden tasolla 42,5 % (42,1 %) osingonjaosta huolimatta. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan katsauskauden taseen erissä. Liiketoiminnan rahavirta oli 13 tuhatta euroa positiivinen. Lisäsimme varastotasojamme ensimmäisen kvartaalin aikana 73 tuhannella eurolla parantaaksemme toimituskapasiteettiamme. Teimme investointeja katsauskaudella yhteensä 5 tuhatta euroa.

Vuonna 2020 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta.

Yhtiö pyrkii varautumaan riskeihin hankkimalla tuotteita vaihtoehtoisilta toimittajilta ja varautumalla riittävään varastoon, jotta toimitukset asiakkaillemme voidaan tehdä katkotta vaikka tavarantoimittajien toimitusajat pitenisivät.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, Covid-19 voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään sekä lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiömme lomautukset päättyivät huhtikuun lopussa ja lomautuksista riippumatta pystyimme saamaan liikevaihtoa aikaan myös huhtikuussa. Arvioimme Covid-19:lla vaikuttavan Q2:n liikevaihtoon sekä tulokseen alentavasti. Vastaavasti uskomme, että tilanne alkaa parantua kesäkuun aikana ja jo Q3:lla uskomme tilanteen normalisoituvan liikevaihdon ja tuloksen osalta.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.