Safedo osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 (tilintarkastamaton)

JULKAISTU 6.11.2019 KLO 10.50 EET

SAFEDON LIIKEVAIHTO JA TULOS VAHVASSA KASVUSSA VERTAILUKAUTEEN NÄHDEN

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2018 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Syyskuu 2019 (Q1-Q3):

 • Liikevaihto oli 2,53 (1-9/2018: 2,21 miljoonaa) miljoonaa euroa – kasvua 14,6 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 193 (-7) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,6 % liikevaihdosta (-0,0 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 176 (-25) tuhatta euroa
 • Tilikauden tulos oli 141 (-25) tuhatta euroa
 • Tilikauden tulos oli 5,6 % liikevaihdosta (-1,1 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,03) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 73 (62) tuhatta euroa
 • Taseen loppusumma oli 961 (785) tuhatta euroa
 • Liikevaihdon suhteellista kasvua vähensi kasvanut tilauskanta koskien sydäniskureita, joita ei pystytty toimittamaan asiakkaille Q3:n aikana.
 • Liikevoiton laskuun ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen (H1/2019) verrattuna vaikutti pääosin se seikka, että liiketoiminnan luonteesta ja lomien jaksottumisesta johtuen Q3 on yhtiölle haasteellisin liikevaihdon ja tuloksen kertyessä pääosin ensimmäisellä vuosipuolikkaalla (Q1-Q2) ja viimeisellä vuosineljänneksellä (Q4). Tämän lisäksi avoimesta tilauskannasta syntyi myynnin kustannuksia, joita ei pystytty laskuttamaan Q3:n aikana.
 • Toimituksiin liittyvät haasteet saatiin ratkaistua ja saimme varastotasomme hyvälle tasolle välittömästi seurantakauden jälkeen ja siltä osin katsomme päässeemme normaaliin toimitusrytmiin.
 • Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti erityisesti kesäloman ajoittuminen seurantakaudelle.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-9/2019

1-9/2018

1-12/2018

Liikevaihto

2527

2206

3057

Liikevoitto

176

-25

148

Liikevoitto-%

7,0 %

-1,1 %

4,8 %

Tulos

141

-25

117

Liiketoiminnan rahavirta

73

62

210

Tulos per osake

0,16

-0,03

0,14

Omavaraisuusaste

44,6 %

28,6 %

41,2 %

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedon vuosi 2019 on ollut mielenkiintoinen ja olemme tuoneet uusia mielenkiintoisia tuotteita vuoden aikana. Oma ensiapupisteemme on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja olemme pystyneet tuomaan myös useita muita Safedo -tuotemerkillä varustettuja tuotteita markkinoille. Keskittyminen voimakkaasti omien laadukkaiden tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen on nostanut myyntikatettamme merkittävästi viime vuoden vertailukauden 56,2 prosentista katsauskauden 62,5 prosenttiin. Uskomme pystyvämme edelleen parantamaan myyntikatetta tiivistämällä tuotevalikoimaamme ja keskittymällä vahvemmin omiin tuotemerkkeihimme.

Kerroimme puolivuotiskatsauksen yhteydessä sopimuksestamme yhdysvaltalaisen Strykerin kanssa koskien maallikkodefibrillaattoreiden maahantuontia ja markkinointia Suomessa. Ryhdyimme ajamaan varastotasojamme ylös sopimuksen solmittuamme, mutta tuotteiden voimakas kysyntä yhdistettynä tavanomaiseen varaston ylösajoon liittyvään viiveeseen aiheutti sen, että emme pystyneet kirjaamaan liikevaihdoksi kaikkia saatuja tilauksia Q3:lle. Tästä johtuen Q3:n liikevaihdon kasvua heikensi tilauskannan viivästynyt siirto liikevaihdoksi Q4:lle. Viivästyksellä oli myös vaikutusta katsauskauden tulokseen, koska kertyneestä tilauskannasta kirjattiin myynnin kustannukset Q3:lle.

Kolmas vuosineljännes on tyypillisesti haasteellisin Safedon liiketoiminnan luonteelle johtuen kesälomista, jotka vaikuttavat myös vahvasti suhteelliseen kannattavuuteen seurantakaudella. Tyypillisesti ensimmäinen vuosipuolikas ja viimeinen vuosineljännes ovat selkeästi parempia liikevaihdon ja tuloksen osalta ja esimerkiksi viime vuonna tilikauden tulos kertyi yksinomaan viimeisellä vuosineljänneksellä. Tällä tilikaudella kolmatta vuosineljännestä voi kutsua torjuntavoitoksi vaikkakin toimitukseen liittyvä viive aiheutti hieman tavoitteitamme pienemmän liikevaihdon ja tuloksen katsauskaudelle.

Yhtiö hankkii tuotteitaan eri puolilta maailmaa, mukaan lukien Isosta-Britanniasta. Teimme katsauskauden aikana ja välittömästi katsauskauden jälkeen hankintoja Isosta-Britanniasta, jolla pyrimme varautumaan mahdolliseen Iso-Britannian eroon Euroopan Unionista (ns. ”Brexit”). Arvioimme tehtyjen varautumisten myötä mahdollisella Iso-Britannian erolla olevan vain pieni vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Osana liiketoimintamme kehittämistä olemme aloittaneet selvitysprosessin liiketoimintamme laajentamisesta kattamaan myös muita työturvallisuuden osa-alueita. Suuri asiakaskanta yhdistettynä tehokkaaseen myyntiorganisaatioon mahdollistaa käsityksemme mukaan laajemman palvelutarjoaman nykyisille asiakkaillemme. Osana orgaanisen kasvun strategiamme toteuttamista harkitsemme lisäksi yritysjärjestelyitä.

Tavoitteenamme on digitalisoida perinteistä toimialaa tarjoamalla uusia ratkaisuja, joilla asiakkaiden ensiapuvalmiutta voidaan edellä mainituissa segmenteissä parantaa. Tilikauden aikana saimme uusia merkittäviä asiakkaita ja tuotekehityksemme mahdollistaa uusien kyvykkyyksien hyödyntämisen osana liiketoimintaamme tulevien vuosien aikana.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (Q1-Q3/2019)

Seurantakaudella kaikki keskeiset tunnuslukumme kehittyivät suotuisasti. Vertailukaudella maksoimme osakkeenomistajille pääoman palautusta 72 tuhatta euroa. Kuluvalla tilikaudella osingonmaksu ja pääoman palautus kohdistuvat toiseen vuosineljännekseen. Pääoman palautus kuluvalla tilikaudella oli 4,5 senttiä per osake ja tämän lisäksi maksoimme osinkoa 4,5 senttiä per osake. Yhteensä pääoman palautus ja osinko olivat 9 senttiä per osake eli noin 78 tuhatta euroa.

Safedon tammi-syyskuun liikevaihto oli 2,53 miljoonaa euroa (2,20 miljoonaa euroa 1-9/2018) ja kasvoi 14,6 %. Kasvuun vaikuttivat tilikauden 2018 tehdyt kasvupanostukset ja oman ensiapupisteemme hyvä kysyntä. Kasvua hidasti kolmannella vuosineljänneksellä tilauskanta, jota ei saatu toimitukseen ja laskutukseen seurantakauden aikana. Seurantakauden liikevoitto kasvoi myös selvästi vertailukaudesta (-24 tuhatta euroa 1-9/2018) ollen 176 tuhatta euroa. Myyntikatteemme parani 62,5 %:iin liikevaihdosta (56,2 %) maltillisten hinnankorotusten ja tuotemixin parantumisen myötä. Odotamme myyntikatteen paranevan edelleen esiteltyämme uusia Safedo -tuotteita loppusyksystä.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 880 tuhatta euroa (790 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (34,8 % liikevaihdosta) hieman vertailukautta alhaisemmat (35,8 %). Seurantakaudelle sattuu kesälomakausi, joka nostaa henkilöstökulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 515 tuhatta euroa (458 tuhatta euroa), eli 20,4 prosenttia liikevaihdosta (20,8 %) ollen suhteellisesti lähes samalla tasolla vertailukauden kanssa.

Omavaraisuutemme kasvoi ollen 44,6 % (28,6 %) katsauskauden lopussa pääoman palautuksesta ja osingonjaosta huolimatta. Liiketoiminnan rahavirta oli 73 tuhatta euroa positiivinen. Teimme investointeja katsauskaudella yhteensä 115 tuhatta euroa.

Vuonna 2019 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta. Valuuttakurssien muutokset tai Iso-Britannian ero EU:sta voisivat vaikuttaa yhtiön ostotoimintaan. Yhtiö pyrkii varautumaan riskeihin hankkimalla tuotteita vaihtoehtoisilta toimittajilta ja varautumalla riittävään varastoon, jotta toimitukset asiakkaillemme voidaan tehdä katkotta vaikka tavarantoimittajien toimitusajat pitenisivät. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Välittömästi katsauskauden jälkeen kiinteistössä (Kauppapaikka Herman), jossa toimitilamme sijaitsevat, tapahtui teräaseella toteutettu väkivaltatilanne. Tapahtuma aiheutti kiinteistön tilapäisen sulkemisen poliisin teknisen tutkinnan vuoksi. Tapahtuman yhteydessä yhtiön työntekijät eivät olleet välittömässä vaarassa, eikä tapahtuneesta aiheutunut välitöntä vahinkoa yhtiön työntekijöille. Tapahtuma aiheutti kuitenkin toimintaamme katkoksen, koska henkilöstömme ei pystynyt tekemään työtehtäviään ja toimintojen uudelleen käynnistys vei muutaman työpäivän.

Tapahtumalla on lievä negatiivinen vaikutus lokakuun liikevaihtoon, mutta vaikutus oli lyhyt ja tilapäinen. Yhtiö on toiminut asianmukaisella tavalla pyrkien asianmukaiseen jälkihoitoon tilanteen osalta.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.

TULOSLASKELMA Q1-Q3 / 2019 JA VERTAILUKAUSI Q1-Q3 / 2018

Tuloslaskelma ja tase on ladattavissa PDF -muodossa tästä linkistä