Safedo Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021 (tilintarkastamaton)

JULKAISTU 23.4.2021 KLO 16.00 EET

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2020 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Maaliskuu 2021 (Q1/2021): 

 • Liikevaihto oli 893 tuhatta euroa (1-3/2020: 867 tuhatta euroa) – kasvua noin 3,0 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 55 (113) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 6,2 % liikevaihdosta (12,9 %)
 • Liikevoitto (EBIT) heikkeni ja oli 48 (105) tuhatta euroa
 • Seurantakauden tulos heikkeni ja oli 38 (84) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,10) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 72 (13) tuhatta euroa
 • Omavaraisuusaste 39,9% (42,5%)
 • Taseen loppusumma oli 1168 (1066) tuhatta euroa
 • Henkilöstökulut kasvoivat selvästi ollen 40,7% (36,3%). Henkilöstökulujen kasvu aiheutui etupainotteisista kasvupanostuksista myyntiin. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana yhtiössä aloitti nettomääräisesti 4 uutta työntekijää. Tyypillisesti uudet työntekijät muodostuvat kannattavaksi ensimmäisen 3 - 6 kuukauden kuluessa.
 • Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 12 eurosenttiä osakkeelta. Seurantakauden taseen luvuissa on huomioitu osingonjako, 104 tuhatta euroa. 
 • Yhtiön omien kehitettyjen tuotteiden myynti ja markkinointi kehittyi vahvasti seurantakauden lopussa ja kehitys on jatkunut erinomaisena myös välittömästi sen jälkeen. Vuosineljänneksen viimeisellä kuukaudella näimme erittäin vahvaa kehitystä myyntikatteessa.
 • Myyntikatteemme parani seurantakaudella 69,1%:iin vertailukauden 61,4%:sta (1-3/2020). Uskomme paranevaan liiketulokseen ja kasvavaan liikevaihtoon tilikauden 2021 osalta.
 • Vertailukaudella yhtiö kirjasi Business Finlandilta  70 000 euroa yhtiön saatuihin avustuksiin.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

Liikevaihto

893

867

3073

Liikevoitto

48

105

205

Liikevoitto-%

5,3 %

12,1 %

6,7 %

Tulos

38

84

161

Liiketoiminnan rahavirta

72

13

183

Tulos per osake

0,04

0,10

0,19

Omavaraisuusaste

39,9 %

42,5 %

54,9 %

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedo Oyj:n vuosi 2021 alkoi merkittävillä rekrytoinneilla ottaessamme yhtiöön ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kuusi uutta työntekijää myyntiin ja myyntiä tukeviin tehtäviin. Vastaavasti työsuhteita päättyi seurantakaudella kaksi kappaletta, joten nettona työntekijämäärä kasvoi neljällä henkilöllä. Rekrytoinneilla valmistauduimme kasvattamaan liiketoimintaamme ja edistämään kehityshankkeidemme tuotoksena syntyneiden uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä panostimme vahvasti omien tuotteidemme loppukehitykseen ja kaupallistamisen valmisteluun. Tuotteiden ja palveluiden kehityksessä on otettu huomioon kansainvälistymisen vaatimukset. Testasimme palveluidemme vientiä rohkaisevin tuloksin seurantakaudella ja tulemme etenemään kaupalliseen mittakaavaan ensimmäisen vuosipuolikkaan (H1 / 2021) aikana.

Seurantakaudella varmistimme myös, että toimintaprosessit ja palvelut tukevat merkittävää kasvua omissa tuotteissa ja palveluissa. Kehittämiemme tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvoi erityisesti vuosineljänneksen viimeisellä kuukaudella vahvasti ja on jatkunut erinomaisena seurantakauden jälkeen. Solmimme seurantakaudella uusia kumppanuuksia, joiden avulla pystymme kasvattamaan erityisesti palveluiden myyntiä. Seurantakauden viimeisellä kuukaudella näimme positiivisesta kehityksestä johtuen merkittävän parannuksen yhtiön liikevoittomarginaalissa.

Alkuvuonna toteutetut panostukset rekrytointeihin aiheuttivat liikevoiton heikkenemisen seurantakaudella, mutta näemme panostukset kertaluonteisina ja uskomme sekä liikevaihdon että liiketuloksen paranevan seuraavalla vuosineljänneksellä merkittävästi.

Vertailukautta paremmin alkaneesta alkuvuodesta huolimatta pandemialla oli liikevaihtoon ja tulokseen vähäinen negatiivinen vaikutus seurantakaudella. Erityisesti kahden ensimmäisen kuukauden aikana vaikutukset näkyivät sellaisilla alueilla, joissa tautitilanne oli hetkellisesti hankala. Seurantakauden viimeisellä kuukaudella tilanne helpotti selvästi ja uskomme tautitilanteen paranevan edelleen tilikauden aikana. Tautitilanteen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi tavoitteeseemme liikevaihdon ja kannattavuuden paranemisen suhteen.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (Q1/2021)

Seurantakaudella liikevaihtomme kasvoi hieman (noin 3,0%) vertailukaudesta, mutta kannattavuus heikkeni etupainotteisten henkilöstökustannusten vuoksi. Työsuhteiden päättymiset aiheuttivat kertaluonteisia kustannuksia ja uusien työntekijöiden koulutuksesta aiheutui kertaluonteisia kustannuksia. Uuden työntekijän kannattavuuden saavuttaminen kestää tyypillisesti 3 - 6 kuukautta. Näimme merkittävää positiivista kehitystä uusien työntekijöiden työntekijäkohtaisessa kannattavuudessa seurantakauden viimeisellä kuukaudella ja hyvä kehitys on jatkunut seurantakauden jälkeen.

Omien uusien tuotteidemme tuotekehitys saatiin merkittäviltä osin päätökseen seurantakaudella ja ryhdyimme skaalaamaan tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Ensimmäiset kaksi kuukautta vuosineljänneksestä olivat vielä osin kehitystä, joten vaikutus nähtiin käytännössä vasta vuosineljänneksen viimeisellä kuukaudella. Omien tuotteiden ja palveluiden kysyntä oli erittäin hyvä seurantakauden viimeisellä kuukaudella. Positiivinen kehitys on jatkunut seurantakauden jälkeen ja uskomme sillä olevan merkittävä positiivinen vaikutus kannattavuuteen tilikauden aikana.

Vertailukaudella teimme päätöksen maksaa osakkeenomistajille osinkoa 10 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 87 tuhatta euroa. Osinko päätettiin maksaa kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä, 5 eurosenttiä maksettiin 15.4.2020. Kuluvalla tilikaudella varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 12 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä noin 104 tuhatta euroa. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan seurantakauden taseessa.

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 893 tuhatta euroa (867 tuhatta euroa 1-3/2020) ja kasvoi noin 3,0%. Liikevaihdon maltilliseen kasvuun vaikutti uusien henkilöiden rekrytoinnit, sekä se, että seurantakaudella koronatilanne vaikutti hieman negatiivisesti joillakin yhtiön toiminta-alueilla verrattuna vertailukauteen. Liikevaihdon kehitys parani seurantakauden viimeisellä kuukaudella ja odotamme, että liikevaihto kehittyy suotuisasti tilikauden aikana.

Seurantakauden liikevoitto heikkeni vertailukaudesta (105 tuhatta euroa 1-3/2020) ollen 48 tuhatta euroa. Liikevoiton lasku johtui pääosin edellä mainituista henkilöstökustannusten kasvusta. Vastaavasti myyntikatteemme parani selvästi vertailukaudesta ja oli 69,1 % liikevaihdosta (61,4 %) johtuen seurantakauden aikana kaupallistettujen omien tuotteiden ja palveluiden kasvaneesta kysynnästä. Odotamme myyntikatteen pysyvän erinomaisena.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 364 tuhatta euroa (315 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (40,7 % liikevaihdosta) selvästi vertailukautta (36,3%) korkeammat johtuen etupainotteisista rekrytoinnin kustannuksista ja työsuhteiden päättymisistä aiheutuneista kertaluonteisista kuluista. Uskomme henkilöstökulujen suhteellisen osuuden paranevan jo seuraavalla vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 202 tuhatta euroa (175 tuhatta euroa), eli 22,7 prosenttia liikevaihdosta (20,2 %). Muiden kulujen kasvu johtui pääosin kertaluontoisista kasvaneista markkinoinnin ja omien tuotteiden materiaalien laadinnasta johtuneista kuluista. Uskomme liiketoiminnan muiden kulujen suhteellisen osuuden paranevan seuraavalla vuosineljänneksellä.

Omavaraisuutemme oli 39,9 % ja heikkeni vertailukaudesta (42,5 %) osingonjaosta johtuen. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan seurantakauden taseen erissä. Liiketoiminnan rahavirta oli 72 tuhatta euroa positiivinen. Teimme investointeja seurantakaudella yhteensä 42 tuhannella eurolla.

Vuonna 2021 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen omien tuotteiden ja palveluiden myyntiä skaalaamalla. Tiivistämme edelleen tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta, mutta yhtiö pyrkii seuraavalla vuosineljänneksellä kasvattamaan ulkomaille suuntautuvaa liikevaihtoaan. Kansainvälistymisen aiheuttamien panostusten ei oleteta vaikuttavan yhtiön tavoitteeseen paranevan kannattavuuden osalta.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, Covid-19 voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään sekä lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä.

SEURANTAKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön rekrytointien etupainotteiset kustannukset alkoivat tuottaa seurantakauden viimeisellä kuukaudella ja hyvä kehitys on jatkunut edelleen. Omien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on pysynyt erinomaisella tasolla ja niiden paremman myyntikatteen vuoksi arvioimme kannattavuuden paranevan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.