Safedo Oyj osavuosikatsaus H1 / 2020 (1.1. - 30.6.2020), tilintarkastamaton

JULKAISTU 10.8.2020 KLO 16.00 EET

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2019 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Kesäkuu 2020 (H1): 

 • Liikevaihto oli 1516 tuhatta euroa (1-6/2019: 1927 tuhatta euroa) – laskua 21,3%
 • Käyttökate (EBITDA) oli 146 (227) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 9,6 % liikevaihdosta (11,8 %)
 • Liikevoitto (EBIT) heikkeni ja oli 131 (216) tuhatta euroa
 • Katsauskauden tulos heikkeni ja oli 104 (172) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,20) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 121 (144) tuhatta euroa
 • Omavaraisuusaste 44,3% (42,4%)
 • Taseen loppusumma oli 1067 (1123) tuhatta euroa
 • Liikevaihdon kehitykseen vaikutti alentavasti Covid-19 -pandemia, jonka vaikutus liikevaihtoon oli suurimmillaan Q2:lla. Edellisessä osavuosikatsauksessa arvioimme liikevaihdon elpyvän kesäkuun aikana. Liikevaihto kehittyi suotuisasti kesäkuussa ja on palautunut kesäkuun jälkeen normaalille tasolle.
 • Yhtiö sai Business Finlandilta positiivisen päätöksen yhteensä 100 000 euron kehittämisavustuksesta, josta 70 000 euroa saatiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kehittämisavustus on kirjattu yhtiön saatuihin avustuksiin.
 • Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 10 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 86 759 euroa. Ensimmäinen erä osingosta maksettiin 15.4.2020 ja toinen erä osingosta maksetaan hallituksen määräämänä ajankohtana. Toista erää osingosta ei ole vielä jaettu. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan puolivuotiskatsauksen taseen erissä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-6/2020

1-6/2019

1-12/2019

Liikevaihto

1516

1927

3410

Liikevoitto

131

216

210

Liikevoitto-%

8,7 %

11,2 %

6,2 %

Tulos

104

172

168

Liiketoiminnan rahavirta

121

144

98

Tulos per osake

0,12

0,20

0,19

Omavaraisuusaste

44,3 %

42,4 %

46,7 %

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedon vuosi 2020 alkoi vahvasti ja saimme liikevaihdon tilikauden alkuvaiheessa hyvään kasvuun. Vuoden ensimmäisinä kuukausina liikevaihtomme kehittyi vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsimme tuomaan asiakkaillemme uusia mielenkiintoisia tuotteita ja saimme alkuvuonna hyviä uusia asiakkuuksia hoidettavaksemme.

Keväällä levinnyt Covid-19 -pandemia aiheutti välittömästi muutoksia myös Safedon toiminnassa. Asiakasläheisenä organisaationa toimintamme perustuu vahvasti henkilökohtaiseen konsultointiin ja asiakkaiden palveluun työturvallisuuden ylläpidossa. Covid-19 -pandemian vuoksi asiakaskäyntien määrä laski huomattavasti, emmekä pystyneet tapaamaan asiakkaita kasvotusten. Useat asiakkaat lykkäsivät pandemian alkuvaiheessa kaikkia hankintojaan.

Suotuisasti ja vertailukautta selvästi paremmin alkaneesta alkuvuodesta huolimatta pandemialla oli liikevaihtoon ja tulokseen negatiivinen vaikutus katsauskaudella ja liikevaihtomme pieneni selvästi vertailukauteen nähden.  Arvioimme aiemmin Covid-19:lla vaikuttavan Q2:n liikevaihtoon sekä tulokseen alentavasti. 

Kerroimme aiemmassa katsauksessa uskovamme, että tilanne alkaa parantua kesäkuun aikana ja jo Q3:lla uskomme tilanteen normalisoituvan liikevaihdon ja tuloksen osalta. Edellä mainitut arviomme ovat tätä puolivuotiskatsausta kirjoittaessa voimassa. Liikevaihtoon suhteellisesti suurin vaikutus oli huhti-toukokuussa, kun kesäkuussa liikevaihtomme alkoi vastaavasti palautua edellisvuoden tasolle. Katsauskauden jälkeen tilanne on edelleen normalisoitunut ja heinäkuussa teimme viime vuotta selkeästi vahvemman myynnin. Uskomme, että Q3 tulee olemaan kohtuullisen normaali liikevaihdon ja tuloksen suhteen.

Ryhdyimme useisiin sopeutustoimiin ja järjestelyihin pandemian vaikutusten minimoimiseksi. Haimme Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoituksen (100 000 euroa), jonka turvin ryhdyimme kehittämään ratkaisuja jotka skaalautuvat ja jotka mahdollistavat yhtiön toiminnan erilaisissa häiriötilanteissa. Omat tuotteet ja ratkaisut, jotka vähentävät ulkoisten shokkien vaikutusta liiketoimintaamme parantaa toimintakykyämme myös tulevaisuudessa. Kehityshankkeet jatkuvat ainakin vuoden 2020 ja uskomme, että tällä on positiivinen vaikutus toimintakykyymme ja liikevaihdon kehitykseen jatkossa. 

Osana kehityshankkeitamme toimme asiakkaillemme saataville tehokkaan ja joustavan tavan suorittaa ensiapukoulutuksia siten, että ensiapukoulutus toteutetaan osittain verkossa e-learning -alustallamme ja osittain lähikoulutuksena (ensiavun yhdistelmäkoulutus). Uudessa toimintamallissa asiakas voi suorittaa teoriaosuuden verkossa omaan tahtiin ja henkilöstön tulee olla paikalla vain käytännön harjoittelun ajan. Toimintamalli parantaa käyttöastettamme ja säästää asiakkaan kustannuksia, koska toimintamallilla lähikoulutukseen käytettävä osuus vähenee 50% aiempaan toimintatapaan verrattuna. Asiakkaat ovat ottaneet uuden tuotteen hyvin vastaan ja olemme pystyneet tehostamaan sisäistä tehokkuuttamme hyödyntämällä digitalisaation tuomia etuja. Yhtiön muut kehityshankkeet tähtäävät liiketoimintamalliin, jossa ensiapuvalmius on asiakkaalle toistuvaveloitteinen palvelu ja siten pyrimme tasaamaan liikevaihdon kassavirtaa.

Pandemian alkuvaiheessa päätimme myös siirtää vuosilomia varhaisemmaksi ja henkilöstömme piti osan vuosilomista tavanomaista aikaisemmin. Havaittuamme pandemian jatkuvan pidemmän aikaa, päätimme lomauttaa henkilöstöämme vähentääksemme kiinteitä kustannuksia. 

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (H1/2020)

Seurantakaudella liikevaihtomme jäi merkittävästi vertailukaudesta Covid-19 -pandemian vaikuttaessa toimintaamme ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella ja erityisesti toisella vuosineljänneksellä.

Vertailukaudella maksoimme osakkeenomistajille pääoman palautusta ja osinkoa yhteensä 78 tuhatta euroa. Kuluvalla tilikaudella varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2020 maksaa osinkoa 10 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä noin 87 tuhatta euroa. Hallituksen esityksen mukaisesti osinko päätettiin jakaa kahdessa osassa, josta ensimmäinen erä, 5 eurosenttiä maksettiin 15.4.2020 ja toinen erä maksetaan erikseen hallituksen määräämänä ajankohtana. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan katsauskauden taseessa.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1516 tuhatta euroa (1927 tuhatta euroa 1-6/2019) ja laski 21,3%. Seurantakauden liikevoitto pieneni vertailukaudesta (216 tuhatta euroa 1-6/2019) ollen 131 tuhatta euroa. Myyntikatteemme oli 62,4 % liikevaihdosta, eli lähes vertailukauden tasolla (62,8 %). Odotamme myyntikatteen paranevan tilikauden aikana ja pysyvän hyvällä tasolla.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 554 tuhatta euroa (624 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (36,6 % liikevaihdosta) selvästi vertailukautta (32,4 %) korkeammat johtuen vuosilomien aikaistamisesta ja muista kertaluonteisista kuluista, jotka liittyivät toiminnan järjestelyyn Covid 19 -tilanteen vuoksi. Uskomme, että vuoden jälkimmäisellä puoliskolla henkilöstökulut laskevat ja ovat suhteellisesti edellisvuoden tasolla tai hieman alhaisemmat.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 317 tuhatta euroa (366 tuhatta euroa), eli 20,9 prosenttia liikevaihdosta (19,0 %) ollen suhteellisesti hieman suuremmat kuin vertailukaudella.

Omavaraisuutemme pysyi hyvällä tasolla 44,3 % (42,1 %) osingonjaosta huolimatta. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan katsauskauden taseen erissä. Liiketoiminnan rahavirta oli 121 tuhatta euroa positiivinen. Teimme investointeja katsauskaudella yhteensä noin 25 tuhatta euroa.

Vuonna 2020 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus. Yhtiön kehityshankkeet tähtäävät liiketoimintamalliin, jossa ensiapuvalmius on asiakkaalle toistuvaveloitteinen palvelu ja siten pyrimme tasaamaan liikevaihdon kassavirtaa.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta.

Yhtiö pyrkii varautumaan riskeihin hankkimalla tuotteita vaihtoehtoisilta toimittajilta ja varautumalla riittävään varastoon, jotta toimitukset asiakkaillemme voidaan tehdä katkotta vaikka tavarantoimittajien toimitusajat pitenisivät.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, Covid-19 voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään sekä lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Arvioimme aiemmin Covid-19:lla vaikuttavan erityisesti Q2:n liikevaihtoon sekä tulokseen alentavasti. Uskomme, että Q3:lla tilanne normalisoituu liikevaihdon ja tuloksen osalta. Yhtiön liiketoiminta on lähtenyt normalisoitumaan katsauskauden jälkeen ja uskomme hyvän kehityksen jatkuvan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa. 

Lataa osavuosikatsaus sisältäen tuloksen, taseen ja rahoituslaskelman (pdf)