Safedo Oyj puolivuotiskatsaus H1 / 2021 (1.1. - 30.6.2021)

JULKAISTU 17.8.2021 KLO 16.00 EET

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2020 vertailukausi on esitetty suluissa

TAMMIKUU - KESÄKUU 2021 (1-6/2021): 

 • Liikevaihto oli 1926 tuhatta euroa (1-6/2020: 1516 tuhatta euroa) – kasvua 27,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 141 (146) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,3 % liikevaihdosta (9,6 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli hieman alle vertailukauden tason ollen 125 (136) tuhatta euroa
 • Katsauskauden tulos oli lähes vertailukauden tasolla ollen 100 (104) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,12) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 168 (121) tuhatta euroa
 • Omavaraisuusaste 48,4 % (44,3 %)
 • Taseen loppusumma oli 1090 (1067) tuhatta euroa
 • Myyntikatteemme parani selvästi ollen 67,3 % (62,4 %) johtuen erityisesti e-learning -ratkaisujemme hyvästä kysynnästä. Uskomme materiaali- ja palvelukustannusten olevan selvästi viime vuotta alhaisemmalla tasolla.
 • Henkilöstökulut kasvoivat selvästi ollen 40,0 % (36,6 %). Henkilöstökulujen kasvu johtui etupainotteisista kasvupanostuksista myyntiin. Lisäksi työsuhteiden päättämisistä aiheutui pieniä kertaluontoisia kustannuksia. Uskomme henkilöstökulujen osuuden tasoittuvan jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.
 • Uskomme paranevaan liikevoittoon ja kasvavaan liikevaihtoon tilikauden 2021 osalta.
 • Yhtiö kirjasi vertailukaudella 70 000 euroa kehittämisavustusta yhtiön saatuihin avustuksiin.
 • Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 12 eurosenttiä (10 eurosenttiä) osakkeelta, eli yhteensä noin 104 tuhatta euroa. Osingonjako kohdistui kokonaisuudessaan ensimmäiseen vuosineljännekseen.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-6/2021

1-6/2020

1-12/2020

Liikevaihto

 1926

1516

3073

Liikevoitto

 125

131

205

Liikevoitto-%

 6,5 %

8,7 %

6,7 %

Tulos

 100

104

161

Liiketoiminnan rahavirta

168

121

183

Tulos per osake

 0,12

0,12

0,19

Omavaraisuusaste

 48,4 %

44,3 %

54,9 %

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedo Oyj:n vuosi 2021 alkoi rekrytoinneilla, joilla valmistauduimme kasvattamaan liiketoimintaamme ja edistämään kehityshankkeidemme tuotoksena syntyneiden uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä panostimme myös vahvasti omien tuotteidemme loppukehitykseen ja kaupallistamisen valmisteluun. Tuotteiden ja palveluiden kehityksessä on otettu huomioon kansainvälistymisen vaatimukset. Tuotteidemme kehitys hidastui hieman toisella vuosineljänneksellä johtuen komponenttien ja raaka-aineiden heikosta saatavuudesta ja pidentyneistä toimitusajoista. Koronavirus aiheuttaa tuotantoviiveitä hankintaketjussa ja logistiikassa. Tässä vaiheessa viiveet eivät ole olleet kokonaisuutena tarkastellen merkittäviä, mutta tuotteidemme skaalaaminen kaupalliseen vaiheeseen viivästyi elokuulle. 

Ensimmäisellä vuosipuolikkaalla (H1/2021) olemme panostaneet vahvasti e-learning -palveluiden myyntiin. E-learning -palvelut ovat olleet erittäin suosittuja asiakkaidemme keskuudessa ja olemme saaneet koulutuksista erinomaisia arvosanoja. Tämän lisäksi olemme tuoneet uusia "Safedo" -tuotemerkillä varustettuja tuotteita ja tuomme niitä edelleen loppuvuoden aikana. Omien tuotteidemme ja palveluidemme vahva kysyntä on vaikuttanut myyntikatteemme parantumiseen tuotemixin kehittymisen myötä.

Alkuvuonna toteutetut panostukset rekrytointeihin aiheuttivat liikevoiton heikkenemisen erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1-3/2021), mutta näemme panostukset kertaluonteisina ja uskomme liiketuloksen paranevan seuraavalla vuosipuolikkaalla (H2/2021).

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (H1/2021)

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1926 tuhatta euroa (1516 tuhatta euroa 1-6/2020) ja kasvoi noin 27,1%. Vertailukauden liikevaihtoa rasitti erityisesti koronaviruspandemia. Kannattavuutemme parani toisella vuosineljänneksellä suhteessa ensimmäiseen vuosineljännekseen, mutta kannattavuus ei silti ole tavoittelemallamme tasolla etupainotteisten henkilöstökustannusten vuoksi.

Kerroimme viime osavuosikatsauksessa (1-3/2021), että uuden työntekijän kannattavuuden saavuttaminen kestää tyypillisesti 3 - 6 kuukautta. Tämän lisäksi työsuhteiden päättymiset aiheuttivat kertaluonteisia kustannuksia ja uusien työntekijöiden koulutuksesta aiheutui kertaluonteisia kustannuksia. 

Safedon älyensiapukaapin ("First aid as a Service") tuotekehitys saatiin merkittäviltä osin päätökseen seurantakaudella ja ryhdyimme valmistautumaan tuotteen lanseeraukseen alkusyksystä kotimaassa ja myöhemmin ulkomailla.

Vertailukaudella teimme päätöksen maksaa osakkeenomistajille osinkoa 10 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 87 tuhatta euroa. Kuluvalla tilikaudella varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 12 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä noin 104 tuhatta euroa. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan seurantakauden taseessa.

Seurantakauden liikevoitto heikkeni vertailukaudesta hieman (131 tuhatta euroa 1-6/2020) ollen 125 tuhatta euroa. Liikevoiton lasku johtui pääosin edellä mainituista henkilöstökustannusten kasvusta ja vertailukaudella kirjatun kehittämisavustuksen vaikutuksesta (70 tuhatta euroa). Vastaavasti myyntikatteemme parani selvästi vertailukaudesta ja oli 67,3 % liikevaihdosta (62,4 %) johtuen erityisesti e-learning -ratkaisuiden onnistuneesta myynnistä. Tuomme toisella vuosipuoliskolla (H2/2021) lisää omia Safedo -tuotteita, jotka parantavat myyntikatettamme entisestään. Odotamme koko vuoden myyntikatteen pysyvän erinomaisella tasolla.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 770 tuhatta euroa (554 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (40,0 % liikevaihdosta) selvästi vertailukautta (36,6 %) korkeammat johtuen etupainotteisista rekrytoinnin kustannuksista ja työsuhteiden päättymisistä aiheutuneista kertaluonteisista kuluista. Uskomme henkilöstökulujen suhteellisen osuuden tasoittuvan jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 390 tuhatta euroa (317 tuhatta euroa), eli 20,2 prosenttia liikevaihdosta (20,9 %) ollen vertailukauden tasolla.

Omavaraisuutemme oli 48,4 % ja parani vertailukaudesta (44,3 %) osingonjaosta huolimatta. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan seurantakauden taseen erissä. Liiketoiminnan rahavirta oli 168 (121) tuhatta euroa positiivinen. Teimme investointeja seurantakaudella yhteensä 48 tuhannella eurolla.

Vuonna 2021 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen omien tuotteiden ja palveluiden myyntiä skaalaamalla. Tiivistämme edelleen tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Tuomme tilikauden aikana vielä useita uusia omia tuotteita parantaaksemme tuotemixiä. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta, mutta yhtiö pyrkii kasvattamaan ulkomaille suuntautuvaa liikevaihtoaan. Kansainvälistymisen aiheuttamien panostusten ei oleteta vaikuttavan yhtiön tavoitteeseen paranevan kannattavuuden osalta.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, Covid-19 voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään sekä lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä. Lisäksi Covid-19 voi vaikuttaa komponenttien, tuotteiden ja raaka-aineiden saatavuuteen sekä nostaa logistiikkakustannuksia.

SEURANTAKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Safedo käynnisti älyensiapupisteen lanseerauskampanjan Suomessa elokuun alussa yhdessä ulkoistetun viestintäkumppanin kanssa. Älyensiapupisteeseen liittyviä artikkeleita on julkaistu useissa medioissa Suomessa. Kotimaan lanseerauksen jälkeen ryhdymme valmistautumaan käynnistääksemme viennin. Ulkomailla myynti tapahtuu pääosin valittujen jakelijoiden avulla.

Yhtiö on hakenut ELY -keskukselta rahoitusta viennin kehittämisen projektiin. Projektin kesto on noin vuoden ja sen kustannusarvio on noin 143 tuhatta euroa. Yhtiö on hakenut tukea, jolloin ELY -keskuksen osuus edellä mainituista kustannuksista olisi noin 50%. Yhtiö ei ole saanut ELY -keskukselta vielä vahvistusta rahoituksen myöntämisestä.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.

TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2021 (H1 / 2021)

  euroa %
Liikevaihto 1 926 397,79 100,00
   Liiketoiminnan muut tuotot 4 739,00 0,25
   Materiaalit ja palvelut
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat
         Ostot tilikauden aikana -591 311,82 -30,70
         Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 2 083,10 0,11
      Ulkopuoliset palvelut -41 212,86 -2,14
   Materiaalit ja palvelut yhteensä -630 441,58 -32,73
   Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -613 970,10 -31,87
      Henkilösivukulut -155 915,85 -8,09
         Eläkekulut -133 508,59 -6,93
         Muut henkilösivukulut -22 407,26 -1,16
   Henkilöstökulut yhteensä -769 885,95 -39,97
   Poistot ja arvonalentumiset
      Suunnitelman mukaiset poistot -15 824,94 -0,82
   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -15 824,94 -0,82
   Liiketoiminnan muut kulut -389 894,13 -20,24
Liikevoitto (-tappio) 125 090,19 6,49
   Rahoitustuotot ja -kulut
      Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
      Muut korko- ja rahoitustuotot
         Muilta 609,20 0,03
      Korkokulut ja muut rahoituskulut
         Muille -319,23 -0,02
   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 289,97 0,02
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 125 380,16 6,51
   Tilinpäätössiirrot
   Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00
   Tuloverot -25 076,18 -1,30
Tilikauden voitto (tappio) 100 303,98 5,21

 

TASE 1.1. - 30.6.2021 (H1 / 2021)  
  30.06.2021
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
   Aineettomat hyödykkeet
         Kehittämismenot 218 718,00
         Aineettomat oikeudet 11 020,16
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä 229 738,16
   Aineelliset hyödykkeet
         Koneet ja kalusto 13 051,92
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä 13 051,92
   Sijoitukset
         Osuudet omistusyhteysyrityksissä 500,00
   Sijoitukset yhteensä 500,00
Pysyvät vastaavat yhteensä 243 290,08
Vaihtuvat Vastaavat
   Vaihto-omaisuus
         Aineet ja tarvikkeet 293 380,19
         Ennakkomaksut 25 040,16
   Vaihto-omaisuus yhteensä 318 420,35
   Saamiset
      Pitkäaikaiset
      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00
      Lyhytaikaiset
         Myyntisaamiset 240 486,76
         Lainasaamiset 668,33
         Muut saamiset 19 739,94
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 260 895,03
   Saamiset yhteensä 260 895,03
   Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00
   Rahat ja pankkisaamiset 267 640,07
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 846 955,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 090 245,53
VASTATTAVAA
Oma pääoma
   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 80 000,00
   Muut rahastot 11 718,96
      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 718,96
   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 336 175,37
Tilikauden tulos 100 303,98
Oma pääoma yhteensä 528 198,31
Vähemmistöosuudet 0,00
Tilinpäätössiirtojen kertymä
   Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,00
   Pakolliset varaukset yhteensä 0,00
Vieras pääoma
      Pitkäaikainen vieras pääoma
         Lainat rahoituslaitoksilta 6 249,85
      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 6 249,85
      Lyhytaikainen vieras pääoma
         Ostovelat 78 051,31
         Muut velat 182 162,29
         Siirtovelat 295 583,77
      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 555 797,37
Vieras pääoma yhteensä 562 047,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 090 245,53

 

RAHOITUSLASKELMA 30.6.2021 (H1 / 2021)  

  30.06.2021
Liiketoiminnan rahavirta
   Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 125 380,16
   Oikaisut:
         Suunnitelman mukaiset poistot 15 824,94
         Rahoitustuotot ja -kulut -289,97
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 140 915,13
 Käyttöpääoman muutos:
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -105 629,18
   Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 2 083,10
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 152 065,66
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 189 434,71
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -319,23
 Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 609,20
 Maksetut välittömät verot -21 419,97
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä      168 304,71
Liiketoiminnan rahavirta (A) 168 304,71
Investointien rahavirta:
      Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -47 895,12
      Lainasaamisten takaisinmaksut          3 606,83
Investointien rahavirta (B) -44 288,29
       
Rahoituksen rahavirta:
      Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00
      Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 166,70
      Maksetut osingot ja muu voitonjako      -99 993,67
Rahoituksen rahavirta (C) -104 160,37
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 19 856,05
Rahavarat tilikauden alussa 304 657,52
Rahavarat tilikauden lopussa 267 640,07