Safedo Oyj tilinpäätös 1.1.-31.12.2020 (tilintarkastettu)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2020

- Lataa tilinpäätös 2020 (pdf)
- Lataa tilintarkastuskertomus 2020 (pdf)

1.1.– 31.12.2020

 • Liikevaihto oli noin 3073 tuhatta euroa (1-12/2019: 3410 tuhatta euroa) – laskua 9,9%
 • Käyttökate (EBITDA) oli 237 (240) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,7% liikevaihdosta (7,1%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 205 (210) tuhatta euroa
 • Katsauskauden tulos oli 161 (168) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,19) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 183 (98) tuhatta euroa
 • Omavaraisuusaste 54,9% (46,6%)
 • Taseen loppusumma oli 966 (977) tuhatta euroa
 • Hallituksen osinkoehdotus 0,12 euroa (0,10) osakkeelta
 • Liikevaihdon kehitykseen alkuvuonna vaikutti alentavasti Covid-19 -pandemia, jonka vaikutus liikevaihtoon oli suurimmillaan Q2:lla. Liikevaihto normalisoitui Q2:n jälkeen.
 • Yhtiön kehityshankkeita saatiin merkittäviltä osin valmiiksi tilikauden aikana 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-12/2020

1-12/2019

Liikevaihto

3073

3410

Liikevoitto

205

210

Liikevoitto-%

6,7 %

6,2 %

Tulos

161

168

Liiketoiminnan rahavirta

183

98

Tulos per osake (euroa)

0,19

0,19

Omavaraisuusaste (%)

54,9 %

46,6 %

 

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedon vuosi 2020 alkoi vahvasti ja saimme liikevaihdon tilikauden alkuvaiheessa hyvään kasvuun. Vuoden ensimmäisinä kuukausina liikevaihtomme kehittyi vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsimme tuomaan asiakkaillemme uusia mielenkiintoisia tuotteita ja saimme alkuvuonna hyviä uusia asiakkuuksia hoidettavaksemme.

Keväällä levinnyt Covid-19 -pandemia aiheutti tilapäisesti muutoksia myös Safedon toiminnassa. Asiakasläheisenä organisaationa toimintamme perustuu vahvasti henkilökohtaiseen konsultointiin ja asiakkaiden palveluun työturvallisuuden ylläpidossa. Covid-19 -pandemian vuoksi asiakaskäyntien määrä laski huomattavasti, emmekä pystyneet tapaamaan asiakkaita kasvotusten. Useat asiakkaat lykkäsivät pandemian alkuvaiheessa kaikkia hankintojaan. Muutos oli kuitenkin selvästi tilapäinen ja tilanne normalisoitui nopeasti kevään jälkeen.

Yhtiön tilikausi sujui vallitsevaan liiketoimintaympäristöön nähden hyvin. Liikevaihtomme laski hieman suhteessa vertailukauteen, mutta omilla toimenpiteillämme pystyimme vaikuttamaan tilikauden tulokseen, joka pysyi suunnilleen vertailukauden tasolla.

Viimeiset vuodet olemme nykyisen liiketoiminnan lisäksi panostanut erinäisiin kehityshankkeisiin, joilla uskomme olevan merkittävää vaikutusta tulevaisuuden kilpailukykyymme. Yhtiön kehityshankkeet tähtäävät liiketoimintamalliin, jossa ensiapuvalmius on asiakkaalle toistuvaveloitteinen palvelu tai vaihtoehtoisesti vahvemmin digitaalisesti tuotettu ja siten pyrimme tasaamaan liikevaihdon kassavirtaa sekä kasvattamaan myyntikatettamme.

Safedon jatkuvan palvelun liiketoimintamallin, ”Intelligent First Aid Station” tai ”IFAS” kehitys eteni seurantakauden aikana merkittävästi ja pystymme aloittamaan uusien jatkuvaveloitteisten ratkaisujen kansainvälisen markkinoinnin tulevan tilikauden (2021) aikana. Mielenkiintoisimpana tuotteena tuomme markkinoille omaan hardware -ratkaisuumme pohjautuvan ensiapupisteen, joka pystyy seuraamaan tuotteiden kulutusta ja automatisoimaan asiakkaidemme tilausprosessin hyödyntäen RFID -teknologiaa. Ensiapupiste pystyy myös opastamaan käyttäjää tuotteiden käytössä vahingon sattuessa.

Toinen tilikauden aikana tehty merkittävä kehitystoimi liittyi oman tuotevalikoimamme laajentamiseen. Laajennamme omien tuotteidemme tarjoamaa aloittamalla uuden tuoteperheen valmistuttamisen kotimaisella yhteistyökumppanillamme. Uusi tuoteperhe mahdollistaa omien tuotteidemme laajemman myynnin kotimaassa ja ulkomailla.

Osana palveluihimme liittyvää kehityshankketta toimme asiakkaillemme saataville tehokkaan ja joustavan tavan suorittaa ensiapukoulutuksia siten, että ensiapukoulutus toteutetaan kokonaan tai osittain verkossa e-learning -alustallamme. Toimintamalli parantaa käyttöastettamme ja säästää asiakkaan kustannuksia, koska toimintamallilla lähikoulutukseen käytettävä osuus vähenee 50-100% aiempaan toimintatapaan verrattuna. Asiakkaat ovat ottaneet uuden tuotteen hyvin vastaan ja olemme pystyneet tehostamaan sisäistä tehokkuuttamme hyödyntämällä digitalisaation tuomia etuja. E-learning -alustamme toimii useilla eri kielillä ja se on mahdollista lokalisoida myös muille kohdemarkkinoille. Jatkamme e-learning -alustamme kaupallistamista uusilla kohdemarkkinoilla.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (1.1.-31.12.2020)

Seurantakaudella liikevaihtomme jäi jonkin verran vertailukaudesta Covid-19 -pandemian vaikuttaessa toimintaamme ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella ja erityisesti toisella vuosineljänneksellä.

Tilikauden liikevaihto oli 3073 tuhatta euroa (3410 tuhatta euroa 1-12/2019) ja on vertailukautta 9,9 % alempi. Seurantakauden liikevoitto pieneni liikevaihdon laskusta huolimatta vain hieman vertailukaudesta (168 tuhatta euroa 1-12/2019) ollen 161 tuhatta euroa. Myyntikatteemme oli 61,5 % liikevaihdosta, eli lähes vertailukauden tasolla (61,3 %). Odotamme myyntikatteen paranevan tulevan tilikauden aikana ja pysyvän hyvällä tasolla johtuen useiden kehityshankkeen tuotoksena olevien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisesta tilikaudella 2021.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 1 106 tuhatta euroa (1 178 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (36,0 % liikevaihdosta) selvästi vertailukautta (34,6 %) korkeammat johtuen kertaluonteisista kuluista, jotka liittyivät muun muassa yhtiön kehityshankkeiden nopeuttamiseen. Uskomme, että tulevalla tilikaudella henkilöstökulut laskevat ja ovat suhteellisesti edellisvuotta hieman alhaisemmat. Olemme sopeuttaneet toimintaamme ja tiivistäneet organisaatiota osana tehokkuushankkeitamme.

Investoimme kehityshankkeisiimme tilikauden aikana 33 tuhatta euroa. Uskomme investointitarpeiden vähentyvän saatuamme kehityshankkeitamme merkittäviltä osin valmiiksi tai lähes valmiiksi tilikauden aikana.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 645 tuhatta euroa (688 tuhatta euroa), eli 21 prosenttia liikevaihdosta (20,2 %) ollen suhteellisesti vertailukautta korkeammalla tasolla.

Omavaraisuutemme kasvoi 54,9 %:iin (46,6 %) osingonjaosta huolimatta. Liiketoiminnan rahavirta oli 183 tuhatta euroa positiivinen. Hallituksen osinkoehdotus tilikaudelta on 0,12 (0,10) euroa. Yhtiöllä on yhteensä yksi osakesarja käsittäen 867 590 osaketta, joilla on yhtäläiset- ääni ja osinko-oikeudet.

Vuonna 2020 teemanamme oli liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistimme tuotevalikoimaamme ja keskityimme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille länsimaissa lakisääteistä ja Suomessa työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee vielä lähes kokonaisuudessaan Suomesta, mutta yhtiö hakee liikevaihdon kasvua ulkomailta tilikauden 2021 aikana. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta.

Yhtiö pyrkii varautumaan riskeihin lisäämällä kotimaisuusastetta, hankkimalla tuotteita vaihtoehtoisilta toimittajilta ja varautumalla riittävään varastoon, jotta toimitukset asiakkaillemme voidaan tehdä katkotta, vaikka tavarantoimittajien toimitusajat pitenisivät.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, Covid-19 voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään sekä lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä. Jos Covid-19 epidemialla on vaikutusta tulevalla tilikaudella, uskomme vaikutusten olevan luonteeltaan lyhytkestoisempia ja vähemmän liiketoimintaan vaikuttavia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Olemme saattaneet ja edelleen saatamme useita tuotekehityshankkeidemme tuotoksia markkinoille tilikauden jälkeen. Uskomme edellä mainittujen ratkaisujen vaikuttavan liiketoiminnan kehitykseen positiivisesti.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä digitalisaatioon ja uusiin jatkuvan palvelun liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.