Safedo Oyj tilinpäätös 1.1. - 31.12.2021

 SAFEDO OYJ (1979493-9)

Ladattava tasekirja 2021 (pdf)
Tilintarkastuskertomus 2021 (pdf)

1.1.– 31.12.2021

 • Liikevaihto oli noin 3687 tuhatta euroa (1-12/2020: 3073 tuhatta euroa) –kasvua 20,0%
 • Käyttökate (EBITDA) oli 404 (237) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 10,9% liikevaihdosta (7,7%)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 363 (205) tuhatta euroa - kasvua 77,0%
 • Katsauskauden tulos oli 291 (161) tuhatta euroa – kasvua 80,5%
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,19) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 358 (183) tuhatta euroa
 • Omavaraisuusaste 51,7% (54,9%)
 • Taseen loppusumma oli 1389 (966) tuhatta euroa
 • Yhtiön kehityshankkeita saatiin merkittäviltä osin valmiiksi tilikauden aikana. Kehityshankkeiden kaupallistamisella on merkittävä positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen.
 • Hallituksen ehdotus osingoksi 17 eurosenttiä osakkeelta (12 eurosenttiä), jonka lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään erillisestä lisäosingosta, joka olisi enintään 17 eurosenttiä osakkeelta.
 • Ylimääräinen yhtiökokous 15.10.2021 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita enintään 200 000 kappaletta, sisältäen mahdollisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-12/2021

1-12/2020

Liikevaihto

3687

3073

Liikevoitto

363

205

Liikevoitto-%

9,9 %

6,7 %

Tulos

291

161

Liiketoiminnan rahavirta

358

183

Tulos per osake (euroa)

0,34

0,19

Omavaraisuusaste (%)

51,7 %

54,9 %

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Vuodet 2019 – 2021 ovat olleet yhtiölle tuotekehitykseen liittyvää aikaa. Olemme kehittäneet omia ensiapupisteitä, uuden ensiapulaukkusarjan, sekä oman verkkokoulutusalustan, jonka kautta asiakkaamme voivat suorittaa erilaisia verkkokoulutuksia tai esimerkiksi ensiapukoulutukseen liittyvän teoriaosuuden. Oman verkkoalustan kehitys mahdollistaa koulutusten monipuolisen digitalisoinnin ja laadukkaan asiakaskokemuksen. Lisäksi keskityimme tuotevalikoiman supistamiseen siten, että päällekkäisiä tuotteita karsittiin. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla (H2 / 2021, 1.7. – 31.12.2021) saimme kehitystoimet pääosin valmiiksi ja siirryimme kaupallistamisvaiheeseen. Saatuamme kehitystoimet päätökseen julkaisimme kattavan tuotevalikoiman sisältäen erilaisia Safedo® -ensiapupisteitä, -laukkuja ja -tarvikkeita. Tuotevalikoimamme on nyt kokonaisuudessaan kilpailukykyinen ja tasapainoinen.

Kehitetyt ratkaisut luovat yhtiölle pitkän aikavälin kilpailukykyä, jolla uskomme olevan merkittävä vaikutus yhtiön tuloksentekokykyyn. Näimme tästä parantuneesta kannattavuudesta merkkejä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (H2 / 2021) jolloin käyttökatteemme nousi 14,9%:iin (5,8% H2 / 2020), vaikka seurantakaudelle osuu kaksi tyypillisesti heikompaa kuukautta (heinäkuu ja joulukuu).

Globaalilla komponentti- ja puolijohdepulalla on ollut vaikutusta yhtiön tuotekehityksen ja liikevaihdon osalta. Oman jatkuvaan palvelun liiketoimintamallin, ”Intelligent First aid Station” kaupallistaminen viivästyy globaalin komponentti- ja puolijohdepulan vuoksi. Lisäksi muun muassa sydäniskureiden saatavuuteen liittyi tilikauden aikana haasteita. Arvioimme, että tilikauden 1.1. – 31.12.2021 liikevaihtoon jäi tulouttamatta noin 170 tuhatta euroa toimituksiin liittyvien haasteiden vuoksi. Uskomme, että globaali komponentti- ja puolijohdepula vaikuttaa vielä tilikaudella 2022 erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiö on varautunut haasteisiin tekemällä tavarantoimittajilleen sitovia tilauksia koskien vuotta 2022 jo vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiö tulee siis saamaan tarvitsemiaan tuotteita tilikauden aikana, mutta toimitusten ajoittumiseen ja siitä johtuen liikevaihdon tuloutuksen ajankohtaan liittyy epävarmuutta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 17 eurosenttiä osakkeelta (12 eurosenttiä), jonka lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään erillisestä lisäosingosta, joka olisi enintään 17 eurosenttiä osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2022 saakka ja hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista ylimääräisen osingon jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien ylimääräiseen osinkoon sovellettavasta täsmäytyspäivästä ja ylimääräisen osingon maksupäivästä. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (1.1.-31.12.2021)

Tilikauden liikevaihto oli 3687 tuhatta euroa (3073 tuhatta euroa 1-12/2020) ja on vertailukautta 20,0 % suurempi. Kaikkia tilikauden aikana saatuja tilauksia ei voitu kirjata liikevaihtoon globaalin komponentti- ja puolijohdepulan vuoksi. Uskomme liikevaihdon kehittyvän edelleen vahvasti keskityttyämme laajentamaan tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

Seurantakauden liikevoitto kasvoi selvästi vertailukaudesta (161 tuhatta euroa 1-12/2020) ollen 363 tuhatta euroa. Myyntikatteemme oli 69,5 % liikevaihdosta, parantuen selvästi vertailukauden tasosta (61,5 %). Odotamme myyntikatteen pysyvän erinomaisena tulevan tilikauden aikana johtuen useiden kehityshankkeen tuotoksena olevien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisesta tilikaudella 2021.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 1 429 tuhatta euroa (1 106 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (38,7 % liikevaihdosta) selvästi vertailukautta (36,0 %) korkeammat johtuen kertaluonteisista kuluista, jotka liittyivät muun muassa yhtiön rekrytointeihin ja aiempien työsuhteiden päättämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Uskomme, että tulevalla tilikaudella henkilöstökulut laskevat lievästi ja ovat suhteellisesti edellisvuotta hieman alhaisemmat.

Investoimme kehityshankkeisiimme tilikauden aikana 84 tuhatta euroa päättäessämme useita tuotekehitykseen liittyviä toimenpiteitä koskien omia tuotteitamme. Uskomme investointitarpeiden vähenevän selvästi saatuamme kehityshankkeitamme merkittäviltä osin valmiiksi tilikauden aikana. Yhtiöllä ei ole tuotekehityksen lisäksi tutkimustoimintaa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 734 tuhatta euroa (645 tuhatta euroa), eli 19,9 prosenttia liikevaihdosta (21,0 %) ollen suhteellisesti suunnilleen vertailukauden tasolla.

Taseen loppusumma kasvoi selvästi 1389 tuhanteen euroon (966 tuhatta euroa). Omavaraisuutemme pieneni hieman 51,7 %:iin (54,9 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 358 tuhatta euroa (183 tuhatta euroa) positiivinen.

Yhtiön osake on ollut kaupankäynnin kohteena Privanetin listaamattomien osakkeiden kauppapaikalla. Finanssivalvonta asetti 11.3.2021 asiamiehen valvomaan Privanetin toimintaa ja sittemmin peruutti 2.7.2021 tekemällään päätöksellä Privanetin toimiluvan. Toimiluvan peruutuksen vuoksi Privanetin ylläpitämä kauppapaikka joutui lopettamaan toimintansa. Yhtiön hallitus selvittää vaihtoehtoja omien osakkeiden lunastamiseksi tarjotakseen sijoittajilleen mahdollisuuden myydä osakkeita yhtiölle näin halutessaan.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 15.10.2021 hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeannit voidaan toteuttaa maksullisina tai maksuttomina anteina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita enintään 200 000 kappaletta, sisältäen mahdollisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää, että uudet osakkeet tai osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet annetaan yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai - järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmaa, tai muu vastaava syy. Suunnatun maksuttoman osakeannin osalta edellytetään, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.  

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sovellettavista ehdoista. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18 kuukautta ylimääräisen yhtiökokouksen (15.10.2021) päätöksestä. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille länsimaissa lakisääteistä ja Suomessa työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Lisäksi globaali komponentti- ja puolijohdepula aiheuttaa haasteita joidenkin tuotteiden saatavuudessa.

Yhtiö pyrkii varautumaan riskeihin lisäämällä kotimaisuusastetta, hankkimalla tuotteita vaihtoehtoisilta toimittajilta ja varautumalla riittävään varastoon, sekä ennakoimalla tuotetarpeitaan seuraavan 12 kuukauden ajalle, jotta toimitukset asiakkaillemme voidaan tehdä katkotta, vaikka tavarantoimittajien toimitusajat pitenisivät.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, globaali koronaviruspandemia ”Covid-19” voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään, resurssiemme käyttöön, tai kykyymme toimittaa tuotteita asiakkaillemme. Koronaviruspandemia voi myös lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä. Jos koronaviruspandemialla on vaikutusta tulevalla tilikaudella, uskomme vaikutusten olevan luonteeltaan lyhytkestoisempia ja vähemmän liiketoimintaan vaikuttavia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen olennaisia tapahtumia ei ole ollut.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä digitalisaatioon ja uusiin jatkuvan palvelun liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Uskomme, että nykyaikaisella tuotevalikoimalla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.  

 

OSAKE

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 867.590 kpl ja osakepääoma 80.000 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Osake kuuluu arvo-osuusjärjestelmään (ISIN: FI4000312160).

 

 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2021

  1/2021 - 12/2021
Liikevaihto 3 686 867,25
   Liiketoiminnan muut tuotot 4 739,00
   Materiaalit ja palvelut
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat
         400, Ostot tilikauden aikana -1 143 236,35
         440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 89 998,39
      445, Ulkopuoliset palvelut -70 946,42
   Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 124 184,38
   Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -1 162 744,63
      600, Henkilösivukulut -266 328,21
         600, Eläkekulut -228 910,35
         630, Muut henkilösivukulut -37 417,86
   Henkilöstökulut yhteensä -1 429 072,84
   Poistot ja arvonalentumiset
      680, Suunnitelman mukaiset poistot -40 714,82
   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -40 714,82
   Liiketoiminnan muut kulut -734 822,24
Liikevoitto (-tappio) 362 811,97
   Rahoitustuotot ja -kulut
      Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
         909, Muilta 500,00
      Muut korko- ja rahoitustuotot
         916, Muilta 979,79
      Korkokulut ja muut rahoituskulut
         944, Muille -908,10
   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 571,69
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 363 383,66
   Tilinpäätössiirrot
   Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00
   Tuloverot -72 695,23
Tilikauden voitto (tappio) 290 688,43

 

TASE 31.12.2021

  31.12.2021
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
   Aineettomat hyödykkeet
         102, Kehittämismenot 238 037,99
         103, Aineettomat oikeudet 10 934,69
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä 248 972,68
   Aineelliset hyödykkeet
         116, Koneet ja kalusto 38 489,33
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä 38 489,33
   Sijoitukset yhteensä 0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä 287 462,01
Vaihtuvat Vastaavat
   Vaihto-omaisuus
         150, Aineet ja tarvikkeet 381 295,48
   Vaihto-omaisuus yhteensä 381 295,48
   Saamiset
      Pitkäaikaiset
      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00
      Lyhytaikaiset
         170, Myyntisaamiset 232 479,70
         175, Lainasaamiset 668,33
         176, Muut saamiset 20 523,20
         Siirtosaamiset 3 256,20
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 256 927,43
   Saamiset yhteensä 256 927,43
   Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00
   Rahat ja pankkisaamiset 463 158,41
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 101 381,32
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 388 843,33
VASTATTAVAA
Oma pääoma
   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 80 000,00
   Muut rahastot 11 718,96
      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 718,96
   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 336 175,37
Tilikauden tulos 290 688,43
Oma pääoma yhteensä 718 582,76
Vähemmistöosuudet 0,00
Tilinpäätössiirtojen kertymä
   Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,00
   Pakolliset varaukset yhteensä 0,00
Vieras pääoma
      Pitkäaikainen vieras pääoma
         263, Lainat rahoituslaitoksilta 22 840,49
      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 22 840,49
      Lyhytaikainen vieras pääoma
         283, Lainat rahoituslaitoksilta 7 391,66
         287, Ostovelat 153 368,09
         292, Muut velat 156 381,17
         295, Siirtovelat 330 279,16
      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 647 420,08
Vieras pääoma yhteensä 670 260,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 388 843,33

                                                                                            

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2021

  31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta
   Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 363 383,66
   Oikaisut:
         Suunnitelman mukaiset poistot 40 714,82
         Rahoitustuotot ja -kulut -571,69
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 403 526,79
 Käyttöpääoman muutos:
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -101 661,58
   Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -89 998,39
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 223 957,77
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 435 824,59
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -908,10
 Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 1 479,79
 Maksetut välittömät verot -78 045,40
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 358 350,88
Liiketoiminnan rahavirta (A) 358 350,88
Investointien rahavirta:
      Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -127 495,02
      Lainasaamisten takaisinmaksut          3 606,83
Investointien rahavirta (B) -123 888,19
       
Rahoituksen rahavirta:
      Pitkäaikaisten lainojen nostot 28 149,00
      Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00
      Maksetut osingot ja muu voitonjako -104 110,80
Rahoituksen rahavirta (C) -75 961,80
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 158 500,89
Rahavarat tilikauden alussa 304 657,52
Rahavarat tilikauden lopussa 463 158,41