TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2018 (tilintarkastettu)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2018 (tilintarkastettu)

MERPLASTIN STRATEGIA ETENI SUOTUISASTI VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ – KOKO VUODEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LASKI

Merplast Oyj tilinpäätöstiedote 11.3.2019 kello 9.00

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Vuoden 2017 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Joulukuu 2018:

 • Liikevaihto oli 3 057 (1-12/2017: 3 107) tuhatta euroa – laskua 1,6 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 172 (307) tuhatta euroa – laskua 44,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,6 % liikevaihdosta (9,9 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 148 (282) tuhatta euroa – laskua 47,7 %
 • Tilikauden tulos oli 117 (235) tuhatta euroa – laskua 49,8 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,27) – laskua 48,1 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 210 (146) tuhatta euroa – kasvua 43,8%
 • Taseen loppusumma oli 888 (953) tuhatta euroa
 • Hallituksen ehdotus voitonjaoksi on 0,09 (0,09) euroa osakkeelta, josta 4,5 senttiä maksetaan osinkona ja 4,5 senttiä pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastosta.

Loka – Joulukuu 2018:

 • Liikevaihto oli 863 (10-12/2017: 936) tuhatta euroa – laskua 6,7 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 182 (170) tuhatta euroa – kasvua 7,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 21,1 % liikevaihdosta (18,4 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 177 (157) tuhatta euroa – kasvua 13,1 %
 • Katsauskauden tulos oli 142 (126) tuhatta euroa – kasvua 12,1 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,15) – kasvua 12,1 %
 • Vertailukauden suurempaan liikevaihtoon vaikutti eräältä yksittäiseltä asiakkaalta saatu noin 101 tuhannen euron tilaus.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR), tulos per osake euroa (EUR)

 

1-12/2018

1-12/2017

10-12/2018

10-12/2017

Liikevaihto

3057

3107

863

936

Liikevoitto

148

282

177

157

Liikevoitto-%

4,8 %

9,1 %

20,5 %

16,9%

Tulos

117

235

142

126

Liiketoiminnan rahavirta

210

146

 

 

Tulos per osake

0,14

0,27

 

 

Omavaraisuusaste

41,2 %

34,3 %

 

 

 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Merplastille ensiapuvalmius tarkoittaa turvallista työpaikkaa. Ensiapuvalmiuteen kuuluvat esimerkiksi useammin käytettävät ensiaputarvikkeet, kuten laastarit ja muut haavanhoitotuotteet, ensiapukoulutus, jolla varmistetaan henkilökunnan osaaminen äkillisissä tilanteissa ja esimerkiksi sydäniskurit, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi sydänpysähdyspotilaan selviytymiseen. Merplast toimii valtakunnallisesti oman myyntiorganisaationsa kautta ja lisäksi yhtiöllä on jälleenmyyjiä sekä alihankintakumppaneita.

Merplastin toiminnan keskiössä on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Henkilökohtainen ja asiantunteva palvelumme mahdollistaa asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvien ratkaisujen etsimisen. Yhdessä asiakkaiden kanssa toimimalla voimme löytää kullekin parhaiten sopivimman ratkaisun ja tilaus-toimitus -mallin.

Tavoitteenamme on digitalisoida perinteistä toimialaa tarjoamalla uusia ratkaisuja, joilla asiakkaiden ensiapuvalmiutta voidaan edellä mainituissa segmenteissä parantaa. Tilikauden aikana saimme uusia merkittäviä asiakkaita ja tuotekehityksemme mahdollistaa uusien kyvykkyyksien hyödyntämisen osana liiketoimintaamme tulevien vuosien aikana.

KATSAUS TILIKAUDESTA 2018

Merplastin tilikauden 2018 keskeinen tavoite liittyi oman ensiapupisteen kaupallistamiseen. Yhtiö on kehittänyt helmikuusta 2016 alkaen omaa ensiapupistettä, joka tarjoaa asiakkaillemme tehokkaan ja modernin tavan hoitaa ensiapuvalmius hyödyntäen digitalisaation tuomia skaalaetuja. Tavoitteemme oli kaupallistaa tuote jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta tuotannon haasteista johtuen jouduimme lykkämään ensimmäisen vaiheen kaupallistamista lokakuulle saakka. Ensiapupisteen kehitystyön loppuun saattaminen ja seuraavan kehitysvaiheen kumppanin vaihdos vei vahvasti resurssejamme. Yhtiön myynnissä ja tukitoiminnoissa tapahtuneet henkilövaihdokset aiheuttivat tarvetta kasvupanostuksille ja vaikuttivat alkuvuoden resursseihimme.

Edellä mainitut seikat vaikuttivat siihen, että yhtiön liikevaihdon kasvu ei toteutunut suunnitelmiemme mukaisesti ja jouduimme tekemään enemmän panostuksia saavuttaaksemme tavoitteidemme mukaisen liikevaihdon ja kannattavuuden tason. Onnistuimme ratkaisemaan nämä haasteet melko yhdenaikaisesti oman tuotteemme kaupallistamiseen liittyvän aikataulutuksen kanssa. Loppuvuosi oli hyvä saatuamme alkuvuotta rasittaneet haasteet normalisoitua. Ensiapupisteen ensimmäisen vaiheen kaupallistaminen on sujunut hyvin ja asiakkaat ovat ottaneet tuotteen hyvin vastaan. Tuotteen osuus myynnistämme on nopeasti noussut merkittäväksi.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikki tunnuslukumme kasvoivat suotuisasti pois lukien liikevaihdon kasvu, joka jäi hieman vertailukaudesta. Vertailukaudella saimme merkittävän (noin 101 te) kertatilauksen suomalaiselta asiakkaaltamme ja vertailukausi oli muutoinkin hyvällä tasolla. Olemme tyytyväisiä siihen, että pystyimme normalisoimaan tilanteen ja pääsemme aloittamaan tilikauden 2019 vahvasta asemasta. Hallituksen esitys voitonjaoksi on 0,09 osakkeelta, josta noin puolet maksetaan osinkona ja puolet sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP). Uskomme, että pystymme ylläpitämään tilikaudella 2019 hyvää kehitystä ja palaavamme takaisin orgaanisen kasvun tielle.

Omavaraisuutemme kasvoi ollen 41,2 % tilikauden lopussa. Liiketoiminnan rahavirta oli 210 tuhatta euroa positiivinen.

Vuonna 2019 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin.

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS

Merplast Oyj:n tilikauden voitto oli 117 254,14 euroa. Hallituksen esitys voitonjaoksi on 0,09 osakkeelta, eli yhteensä 78 083,10 euroa ulkona olevalla osakemäärällä, josta 4,5 senttiä maksetaan osinkona ja 4,5 senttiä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP). Ehdotettu osingonjako vastaa noin 66,59 % yhtiön tilikauden 2018 tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Merplastin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Merplastin tutkimus- ja kehitystoiminta kohdistuu toiminnan, menetelmien ja tuotteiden kehittämiseen osana asiakaskohtaista liiketoimintaa, mistä johtuen kehityspanokset sisältyvät pääosin erittelemättöminä normaaleihin liiketoiminnan kuluihin.

Merplastin kehittämän ensiapupisteen kehittämiskulut on aktivoitu tuotekehitysmenoina ja poistetaan vaikutusaikanaan. Kulujen määrä yhtiön liiketoiminnan laajuuteen nähden on kohtuullinen.

Investoinnit tilikaudella 2018 olivat 76 tuhatta euroa, joista yhtiö sai ELY -keskuksen tuotekehitystukea 34 tuhatta euroa. Nettomääräisesti investoinnit olivat edellä mainittu tuotekehitystuki huomioiden 42 tuhatta euroa. Yhtiön investoinnit liittyivät oman ensiapupisteen kehitykseen.

HENKILÖSTÖ

Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden aikana oli noin 25 (25) henkilöä. Yhtiön henkilöstössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden aikana. Suurin osa henkilöstöstä toimii myynnin tai myynnin tuen tehtävissä. Henkilöstöstä 12 on miehiä ja 13 on naisia. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta. Valuuttakurssien muutokset tai Iso-Britannian ero EU:sta voisi vaikuttaa yhtiön ostotoimintaan. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut 2018 tilinpäätöksen vaikuttaneita olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Merplastin tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Merplast rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Merplastin yhtiökokous pidettiin 9.3.2018 yhtiön toimipaikassa Kuopiossa. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 234 660,11 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous päätti palauttaa sijoitetun vapaan pääoman (SVOP) rahastosta pääoman palautusta 78 083,10 euroa.

Yhtiön yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että yhtiöjärjestys mahdollistaa arvo-osuusjärjestelmään liittymisen ja sen, että yhtiön yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). Toimialaan päätettiin lisätä koulutukseen ja konsultointiin liittyvä toiminta. Kertyneistä voittovaroista päätettiin siirtää 72 000 euroa yhtiön osakepääomaan.

Yhtiön osake päätettiin liittää arvo-osuusjärjestelmään siten, että ilmoittautumisaika päättyi 30.6.2018, jonka jälkeen osake kuuluu arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokous päätti osakkeiden jakamisesta, eli osakkeiden lukumäärän lisäämisestä maksuttomalla suunnatulla osakeannilla 86 759 osakkeesta 867 590 osakkeeseen.

Hallituksen jäseniksi päätettiin valita 4 henkilöä: Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen. Hallituksen palkkioksi päätettiin muiden kuin työsuhteessa yhtiöön olevien osalta 300 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Teuvo Rintamäen.