Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019 liikevaihto ja tulos kasvoivat vuonna 2019

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.3.2020 18:00 EET

Tammikuu – Joulukuu 2019

 • Liikevaihto ja muut tuotot olivat 3,43 (1-12/2018: 3,07 miljoonaa) miljoonaa euroa – kasvua 11,6 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 242 (172) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,1 % liikevaihdosta (5,6 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 210 (148) tuhatta euroa, kasvua 42,0 %
 • Tilikauden tulos oli 168 (117) tuhatta euroa, kasvua, kasvua 43,4 %
 • Tilikauden tulos oli 5,0 % liikevaihdosta (3,8 %)
 • Osakekohtainen tulos oli noin 0,19 (0,14) euroa
 • Omavaraisuus parani 46,7%:iin (41,2%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 98 (210) tuhatta euroa, liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti pääoman sitoutuminen myyntisaamisiin ja vaihto-omaisuuteen
 • Taseen loppusumma oli 977 (888) tuhatta euroa
 • Myyntikatetta heikensi hieman viimeisellä vuosineljänneksellä sydäniskureiden saatavuuteen liittyvät haasteet, jonka vuoksi asiakkaille jouduttiin toimittamaan kalliimpia malleja edullisemman laitteen hinnalla. Saatavuuteen liittyvät haasteet on ratkaistu ajettuamme varastotasoja ylös aivan vuoden viimeisinä päivinä.

Tiedostot:
Tilinpäätös 2019 sisältäen toimintakertomuksen (pdf)
Tilintarkastuskertomus 2019 (pdf)

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-12/2019

1-12/2018

Liikevaihto

3427

3057

Liikevoitto

210

148

Liikevoitto-%

6,1 %

4,8 %

Tulos

168

117

Liiketoiminnan rahavirta

98

210

Tulos per osake

0,19

0,14

Omavaraisuusaste

46,7 %

41,2 %

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedo Oyj:n vuosi 2019 oli mielenkiintoinen - toimme uusia mielenkiintoisia tuotteita parantamaan asiakkaidemme turvallisuutta ja saimme runsaasti uusia asiakkaita. Oma Avainlippumerkillä varustettu ensiapupisteemme on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja olemme pystyneet tuomaan myös useita muita Safedo -tuotemerkillä varustettuja tuotteita markkinoille.

Uskomme, että asiakkaat haluavat entistä enemmän tilata turvallisuuteen liityviä ratkaisuja jatkuvana palveluna. Safedo -ensiapupiste kytkettynä pilvipalveluun mahdollistaa kustannustehokkaan ja oikea-aikaisen ensiapuvalmiuden ylläpidon (First aid as a Service®). Pilvipalveluun kytkettynä myös tilaus-toimitusprosessista saadaan tehokas ja oikea-aikainen. Safedo panosti tilikaudella huomattavasti ratkaisun kehittämiseen ja viimeistelyyn. Tarkoituksemme on siirtyä kaupallistamiseen vuoden 2020 aikana hyödyntäen omaa tehokasta jakelukanavaamme Suomessa ja lisäksi kehittämällä kyvykkyyksiämme vientiin ja kansainvälistymiseen saadaksemme ratkaisumme jakeluun eri maissa sijaitsevien paikallisten kumppaneiden kautta. Onnistuessamme tässä näemme kehittämämme ratkaisun tuovan yhtiölle tasaista, kasvavaa kassavirtaa ja tiivistävän asiakassuhteitamme entisestään.

Vuoden viimeisen neljänneksen alussa 1.10. kiinteistössä (Kauppapaikka Herman), jossa toimitilamme sijaitsevat, tapahtui teräaseella toteutettu väkivaltatilanne. Tapahtuma aiheutti kiinteistön tilapäisen sulkemisen poliisin teknisen tutkinnan vuoksi. Tapahtuman yhteydessä yhtiön työntekijät eivät olleet välittömässä vaarassa, eikä tapahtuneesta aiheutunut välitöntä vahinkoa yhtiön työntekijöille. Tapahtuma aiheutti kuitenkin toimintaamme katkoksen, koska henkilöstömme ei pystynyt tekemään työtehtäviään ja toimintojen uudelleen käynnistys katkoksen jälkeen vei muutaman työpäivän. 

Tapahtumalla oli toimintaamme arviolta 80 000 euron vaikutus liikevaihtoon, mutta vaikutus oli lyhyt ja tilapäinen. Yhtiö on toiminut asianmukaisella tavalla pyrkien asianmukaiseen jälkihoitoon tilanteen osalta.

Osana liiketoimintamme kehittämistä olemme aloittaneet selvitysprosessin liiketoimintamme laajentamisesta kattamaan myös muita työturvallisuuden osa-alueita. Suuri asiakaskanta yhdistettynä tehokkaaseen myyntiorganisaatioon mahdollistaa käsityksemme mukaan laajemman palvelutarjoaman nykyisille asiakkaillemme. Osana orgaanisen kasvun strategiamme toteuttamista harkitsemme lisäksi yritysjärjestelyitä.

Tavoitteenamme on digitalisoida perinteistä toimialaa tarjoamalla uusia ratkaisuja, joilla asiakkaiden ensiapuvalmiutta voidaan edellä mainituissa segmenteissä parantaa. Tilikauden aikana saimme uusia merkittäviä asiakkaita ja tuotekehityksemme mahdollistaa uusien kyvykkyyksien hyödyntämisen osana liiketoimintaamme tulevien vuosien aikana.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (Q1-Q4/2019)

Seurantakaudella kaikki keskeiset tunnuslukumme kehittyivät suotuisasti. Safedon tammi-joulukuun liikevaihto ja muut tuotot olivat 3,43 miljoonaa euroa (3,07 miljoonaa euroa 1-12/2018) ja kasvoi 11,6 %. Kasvuun vaikuttivat tilikauden 2018 tehdyt kasvupanostukset ja oman ensiapupisteemme hyvä kysyntä. Kasvua hidasti kolmannella vuosineljänneksellä tilauskanta, jota ei saatu toimitukseen ja laskutukseen seurantakauden aikana. Seurantakauden liikevoitto kasvoi myös selvästi vertailukaudesta (148 tuhatta euroa 1-12/2018) ollen 210 tuhatta euroa.

Kerroimme kolmannella vuosineljänneksellä, että keskittyminen voimakkaasti omien laadukkaiden tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen on nostanut myyntikatettamme merkittävästi viime vuoden (1.1. – 30.9.2018) 56,2 prosentista (1.1.-30.9.2019) 62,5 prosenttiin. Arvioimme tuolloin, että pystymme edelleen parantamaan myyntikatetta tiivistämällä tuotevalikoimaamme ja keskittymällä vahvemmin omiin tuotemerkkeihimme. Vuoden loppupuolella jouduimme myymään sydäniskureiden saatavuushaasteiden vuoksi asiakkaillemme parempia laitteita alhaisemmalla hinnalla, joka vaikutti loppuvuoden myyntikatteeseemme heikentävästi. Haaste oli tilapäinen ja uskomme, että aikaisempi arviomme kyvystämme parantaa myyntikatetta nähdään paremmin vuoden 2020 aikana.

Edellä kuvatusta haasteesta huolimatta myyntikatteemme parani 61,3 %:iin liikevaihdosta (59,1 %) maltillisten hinnankorotusten ja tuotemixin parantumisen myötä. Odotamme myyntikatteen paranevan myynnin suuntautuessa vahvemmin omaan maahantuontiin ja omiin Safedo -tuotteisiin.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 1,18 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa) ja olivat suhteellisesti (34,6 % liikevaihdosta) hieman vertailukautta korkeammat (32,7 %). Henkilöstökulujen kasvu johtui tuotekehityshankkeeseen, sekä asiakashallintajärjestelmien ja myynnin kehittämiseen liittyvistä panostuksista vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Odotamme henkilöstökulujen tasaantuvan vuonna 2020.

Omavaraisuutemme kasvoi ollen 46,7 % (41,2 %) katsauskauden lopussa pääoman palautuksesta ja osingonjaosta huolimatta. Liiketoiminnan rahavirta oli 98 tuhatta euroa positiivinen. Teimme investointeja katsauskaudella yhteensä 175 tuhatta euroa. Poistojen määrä tilikaudella oli noin 31 tuhatta euroa.

Tilikauden 2018 osingonmaksu ja pääoman palautus kohdistuvat tilikauden 2019 toiseen vuosineljännekseen. Pääoman palautus oli 4,5 senttiä per osake ja tämän lisäksi maksoimme osinkoa 4,5 senttiä per osake. Yhteensä pääoman palautus ja osinko olivat 9 senttiä per osake eli noin 78 tuhatta euroa.

Vuonna 2020 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus. 

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta. Valuuttakurssien muutokset tai Iso-Britannian ero EU:sta voisivat vaikuttaa yhtiön ostotoimintaan. Yhtiö pyrkii varautumaan riskeihin hankkimalla tuotteita vaihtoehtoisilta toimittajilta ja varautumalla riittävään varastoon, jotta toimitukset asiakkaillemme voidaan tehdä katkotta vaikka tavarantoimittajien toimitusajat pitenisivät.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.