Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 päätökset ja pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 pöytäkirja (pdf)

SAFEDO OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2021

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Rintamäki avasi kokouksen kello 14.31.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Rintamäki ja kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Parviainen.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi sekä ääntenlaskijaksi valittiin Jyrki Venäläinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin läsnä olevat ja vahvistettiin ääniluettelo (Liite 1). Kokouksessa oli edustettuna 806 144 ääntä/osaketta, eli 92,92% osakkeista ja äänistä.

6. Vuoden 2020 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Marko Parviainen esitti tilikauden 1.1.-31.12.2020 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Todettiin että edellä mainitut olivat kokouksessa nähtävillä.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata tilikauden voitto 161 071,87 euroa voitto- ja tappiotilille.

Päätettiin edelleen jakaa osinkoa 12 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 104 110,80 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Osinko maksetaan osingon täsmäytyspäivänä 31.3.2021 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osinko maksetaan arviolta 7.4.2021 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvoosuustilien hoitotileille.

 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien määrästä päättäminen

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

15. Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Suvi Joutsiniemi.

16. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja Teuvo Rintamäki päätti kokouksen kello 15.19.