Varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2020 päätökset

Yhtiökokous pidettiin 27.3.2020 klo 14.30 alkaen yhtiön toimitiloissa, Leväsentie 2, KUOPIO. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 811 570 ääntä / osaketta, eli 93,54 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

Yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkoa 10 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 86 759,00 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin maksaa osinko kahdessa erästä, joista ensimmäinen erä 5 eurosenttiä osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ensimmäinen erä osingosta maksetaan arviolta 15.4.2019 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

Yhtiökokouksessa valtuutettiin hallitus päättämään osingon jakamisesta yhtiön vapaasta pääomasta siten, että osingon määrä on enimmillään 5 eurosenttiä osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä, sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa kotisivuillaan osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopullisen täsmäytys- ja maksupäivän.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokouksessa päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä, palkkiot ja hallituksen jäsenet

Hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin 4 henkilöä. Muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi päätettiin valita Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen, tilintarkastajien määrästä päättäminen ja tilintarkastajien valinta

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi päätettiin valita tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Suvi Joutsiniemi.