Yhtiökokouksen päätökset 29.03.2019

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja on ladattavissa oheisesta linkistä.

Merplast Oyj:n yhtiökokous pidettiin 29.03.2019. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 807 560 ääntä / osaketta, eli 93,08 prosenttia osakkeista ja äänistä. Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2018 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Edellä mainitut asiakirjat olivat kokouksessa nähtävillä.

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 4,5 senttiä osakkeelta, eli yhteensä 39 041,55 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Osinko maksetaan osingon täsmäytyspäivänä 2.4.2019 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osinko maksetaan arviolta 15.4.2019 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

Edelleen yhtiökokous päätti eräiden osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti palauttaa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääoman palautusta 4,5 senttiä osakkeelta, eli 39 041,55 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että pääoman palautus maksetaan pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 2.4.2019 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että pääoman palautus maksetaan arviolta 15.4.2019 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimi kuulumaan seuraavasti: Safedo Oyj (suomeksi), Safedo Abp (ruotsiksi) ja Safedo Plc (englanniksi).

Hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin 4 henkilöä. Muille, kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

    Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

    Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy.

    Hallituksen järjestäytymiskokous

    Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Teuvo Rintamäen.