Yhtiökokouskutsu - Notice to the Annual General Meeting

MERPLAST OYJ: Yhtiökokouskutsu
MERPLAST PLC: Notice to the Annual General Meeting

MERPLAST OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29. maaliskuuta 2019 kello 14.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Leväsentie 2, KUOPIO. 

 Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.50.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 1. Vuoden 2018 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 1. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 117 254,14 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 4,5 senttiä osakkeelta, eli yhteensä 39 041,55 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Osinko maksetaan osingon täsmäytyspäivänä 2.4.2019 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osinko maksetaan arviolta 15.4.2019 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.  

 1. Palautus yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 

Yhtiön hallitus on saanut osakkeenomistajilta, jotka edustavat noin 92,47 % osakkeista, ehdotuksen että yhtiö palauttaa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääoman palautusta 4,5 senttiä osakkeelta, eli 39 041,55 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että pääoman palautus maksetaan pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 2.4.2019 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että pääoman palautus maksetaan arviolta 15.4.2019 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 1. Yhtiön toiminimen muuttaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiön toiminimen muuttamista seuraavasti: Safedo Oyj (suomeksi), Safedo Abp (ruotsiksi) ja Safedo Plc (englanniksi).

 1. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 92,47 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 92,47 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 92,47 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäseniksi valitaan Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

 1. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajien määrästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

 1. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy.

 1. Kokouksen päättäminen

 

 • Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä MERPLAST OYJ:n sivuilla osoitteessa https://www.merplast.fi/yritys/sijoittajat/yhtiokokous/

Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla sivuilla viimeistään 1. huhtikuuta 2019.

 

 • Ohjeita kokoukseen osallistujille

   

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19. maaliskuuta 2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 25. maaliskuuta 2019 kello 16.00 mennessä.

  Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  – sähköpostilla osoitteeseen info@merplast.fi,

  – kirjeitse osoitteeseen MERPLAST OYJ, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO, tai

  – puhelimitse numeroon 010 279 2600.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Merplast Oyj, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 Kuopio ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  1. Muut ohjeet / tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  MERPLAST OYJ:llä on kokouskutsun päivänä 11. maaliskuuta 2019 yhteensä 867 590 osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

  Kuopiossa 11. maaliskuuta 2019

  MERPLAST OYJ

  HALLITUS

   

   

  LIITTEET:

  Ehdotus yhtiökokoukselle uudeksi yhtiöjärjestykseksi (Liite 1)

  LIITE 1

  Ehdotus yhtiökokoukselle uudeksi yhtiöjärjestykseksi

  1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

  Yhtiön toiminimi on suomeksi Safedo Oyj, englanniksi Safedo Plc ja ruotsiksi Safedo Abp. Yhtiön kotipaikka on Tervo.

  2 § TOIMIALA

  Yhtiön toimiala on ensiaputarvikkeiden, työturvallisuustuotteiden ja muiden tuotteiden maahantuonti, valmistus, markkinointi ja vuokraussekä näihin liittyvä koulutus ja konsultointi.

  Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös perustaa kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä ja yhtymiä. Yhtiöllä on oikeus omistaa ja hallita immateriaalisia oikeuksia, kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

  3 § HALLITUS

  Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  4 § TOIMITUSJOHTAJA

  Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan sekä määrää toimitusjohtajan palkkaedut.

  5 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

  Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

  6 § TILINTARKASTAJAT

  Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

  7 § TILIKAUSI

  Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.)

  8 § KOKOUSKUTSU

  Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä osakasluetteloon ja joka on ilmoittanut yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumisajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

  9 § YHTIÖKOKOUS

  Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

  Kokouksessa on:

  esitettävä

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
  2. tilintarkastuskertomus;

  päätettävä

  1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;
  5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

  valittava

  1. hallituksen jäsenet sekä
  2. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

  käsiteltävä

  1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   

  10 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUMINEN

  Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.