Merplast Oy:n tulos kasvoi vahvasti tilikaudella 2017

Merplast Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2017 tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilikauden liikevaihto oli 3 107 390,92 euroa (2016: noin 2,408 milj. eur) ja tilikauden voitto 234 660,11 euroa (2016: noin 46 tuhatta euroa).

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Merplast Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselleettä yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään, yhtiön osakkeiden määrää lisätään suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 867 590 kappaleeseen ja että yhtiön yhtiömuoto muutetaan osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Edelleen yhtiön hallitus on saanut osakkeenomistajilta, jotka edustavat 93,87% osakkeista, ehdotuksen että yhtiö palauttaa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,90 euroa osakkeelta, eli 78 083,10 euroa.

Lisätietoja yhtiökokouskutsusta

Tilintarkastetut tilikauden luvut ovat seuraavat:

 TULOSLASKELMA

1.1.2017-31.12.2017

1.1.2016-31.12.2016

Rahayksikkö EURO

   

 

LIIKEVAIHTO

 

3 107 390,92

 

2 408 983,43

Liiketoiminnan muut tuotot

0,00

811,38

Materiaalit ja palvelut

-1 249,978,54

-996 595,20

Henkilöstökulut

-969 737,01

-878 118,90

Poistot ja arvonalentumiset

-25 548,01

-10 787,04

Liiketoiminnan muut kulut -580 485,63 -478 410,06
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

281 641,73

45 883,61

Rahoitustuotot ja -kulut 55,15 -388,90
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 281 696,88 45 494,71
Tuloverot -47 036,77 439,89
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

234 660,11

45 934,60

 

 TASE (VASTAAVAA)

1.1.2017-31.12.2017

1.1.2016-31.12.2016

Rahayksikkö EURO

PYSYVÄT VASTAAVAT

   

Aineettomat hyödykkeet

95 631,87 42 449,70

Aineelliset hyödykkeet

42 457,55 19 610,03

Sijoitukset

500,00 500,00

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

228 888,70

123 023,59

Saamiset

362 725,75

173 532,17

Rahat ja pankkisaamiset

219 129,17

141 118,36

VASTAAVAA YHTEENSÄ

952 939,87

503 840,68

 TASE (VASTATTAVAA)

1.1.2017-31.12.2017

1.1.2016-31.12.2016

Rahayksikkö EURO

OMA PÄÄOMA

   

Osakepääoma

8 000,00 8 000,00

Muut rahastot

128 843,61 128 843,61

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

-44 749,96 -90 684,56

Tilikauden voitto (tappio)

234 660,11 45 934,60

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

326 753,76

92 093,65

VIERAS PÄÄOMA

 

 

Pitkäaikainen

33 299,98

0,00

Lyhytaikainen

592 886,13

411 747,03

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

626 186,11

411 747,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

952 939,87

503 840,68