Talous

Tammikuu – Joulukuu 2018:

Vuoden 2017 vertailukausi on esitetty suluissa

Liikevaihto oli 3 057 (1-12/2017: 3 107) tuhatta euroa – laskua 1,6 %

Käyttökate (EBITDA) oli 172 (307) tuhatta euroa – laskua 44,1 %

Käyttökate (EBITDA) oli 5,6 % liikevaihdosta (9,9 %)

Liikevoitto (EBIT) oli 148 (282) tuhatta euroa – laskua 47,7 %

Tilikauden tulos oli 117 (235) tuhatta euroa – laskua 49,8 %

Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,27) – laskua 48,1 %

Liiketoiminnan rahavirta oli 210 (146) tuhatta euroa – kasvua 43,8%

Taseen loppusumma oli 888 (953) tuhatta euroa

Hallituksen ehdotus voitonjaoksi on 0,09 (0,09) euroa osakkeelta, josta 4,5 senttiä maksetaan osinkona ja 4,5 senttiä pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastosta.

Loka – Joulukuu 2018:

Liikevaihto oli 863 (10-12/2017: 936) tuhatta euroa – laskua 6,7 %

Käyttökate (EBITDA) oli 182 (170) tuhatta euroa – kasvua 7,1 %

Käyttökate (EBITDA) oli 21,1 % liikevaihdosta (18,4 %)

Liikevoitto (EBIT) oli 177 (157) tuhatta euroa – kasvua 13,1 %

Katsauskauden tulos oli 142 (126) tuhatta euroa – kasvua 12,1 %

Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,15) – kasvua 12,1 %

Vertailukauden suurempaan liikevaihtoon vaikutti eräältä yksittäiseltä asiakkaalta saatu noin 101 tuhannen euron tilaus.

KESKEISET TUNNUSLUVUT LYHYESTI

Tuhatta euroa (EUR)

 1-12/2018 1-12/2017 10-12/2018 10-12/2017
Liikevaihto 3057 3107 863 936
Liikevoitto 148 282 177 157
Liikevoitto-% 4,8 % 9,1 % 20,5 % 16,9 %
Tulos 117 235 142 126
Liiketoiminnan rahavirta 210 146
Tulos per osake 0,14 0,27
Voitonjako per osake 0,09 0,09
Omavaraisuusaste 41,2 % 34,3 %

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Liikevaihto 3 056 991,22 3 107 390,32
Materiaalit ja palvelut -1 251 316,90 -1 249 978,54
Henkilöstökulut -1 000 023,89 -969 737,01
Poistot ja arvonalentumiset -24 372,66 -25 548,01
Liiketoiminnan muut kulut -647 763,47 -580 485,63
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 147 538,46 281 641,73
Rahoitustuotot ja -kulut -272,92 55,15
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 147 265,54 281 696,88
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA
147 265,54 281 696,88
Tuloverot -30 011,40 -47 036,77
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 117 254,14 234 660,11
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 121 611,52 95 631,87
Aineelliset hyödykkeet 26 518,19 42 457,55
Sijoitukset 500,00 500,00
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 239 019,00 228 888,70
Saamiset 186 839,93 362 725,75
Rahat ja pankkisaamiset 309 775,39 219 129,17
VASTAAVAA YHTEENSÄ 887 870,86 952 939,87
Oma pääoma 365 924,80 326 753,76
Vieras pääoma (pitkäaikainen) 25 899,94 33 299,98
Vieras pääoma (lyhytaikainen) 496 046,12 592 886,13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 887 870,86 952 939,87