Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste koskien palautteita ja yhteydenottolomakkeita

Sivustolla käytetyt Internet-palautelomakkeet on tarkoitettu palautteen tai tietojen keräämiseen Safedo Oyj:n sidosryhmiltä. Palautelomakkeella annetut tiedot tallennetaan palautteen antajan tai tarjouspyynnön pyytäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi.

1. Rekisterinpitäjä:
Safedo Oyj, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Marko Parviainen, toimitusjohtaja
Postiosoite: Safedo Oyj/henkilörekisteriasiat
Leväsentie 2,70700 KUOPIO
Puhelin: 010 279 2601
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@safedo.fi

3. Rekisterin nimi:
Safedo Oyj/asiakasyhteydenotot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Lomakkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta, esittää kysymyksiä tai osoittaa tarjouspyyntöjä Safedo Oyj:lle. Palautelomakkeella kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti. Palautteenantajan pyynnöstä rekisterinpitäjä pyrkii itse tai Safedo Oyj:n vastuuhenkilön kautta selvittämään palautteessa esitetyn kysymyksen tai järjestämään muun yhteydenoton palautteen asianmukaiseksi käsittelemiseksi.

Palautelomakkeella annetut tiedot poistetaan rekisteristä kokonaisuudessaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua palautteen perusteella annetusta vastauksesta tai muusta yhteydenotosta. Jos palautteen käsittely edellyttää useita yhteydenottoja palautteenantajaan lasketaan kolmen kuukauden aika viimeisestä yhteydenotosta.

Palautteet, joiden rekisterinpitäjä ei katso edellyttävän yhteydenottoa palautteenantajaan, poistetaan rekisteristä yhden kuukauden kuluessa palautteen saapumisesta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö:
Palautelomakkeelta tallentuvat rekisteriin seuraavat palautteenantajan antamat tiedot: henkilön nimi, tiedustelun tai palautteen sisältö, kaupunki, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot antaa palautteen tai tarjouspyynnön tekevä henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Yksittäisen palautteen käsittelyä varten siinä annettuja tietoja luovutetaan vain sille Safedo Oyj:n kuuluvalle yhteisölle tai henkilölle, jolle palaute on osoitettu.

Palautteen kohdistuessa tavarantoimittajiin tai muuhun EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella olevaan yhteisöön, palautteen sisältämiä tietoja luovutetaan kyseessä olevalle yhteisölle rekisteröidyn toimeksiannon toteuttamiseksi tai henkilötietolain 22, 22 a tai 23 §:n perusteella.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja muussa kuin palautteen käsittelemistarkoituksessa.

Tietoja voidaan säilyttää palvelimilla, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Palautteet tulevat Safedo Oyj:n myyntiin sähköpostilla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain asian käsittelyn kannalta tarpeellisille myynnin johdon ja asiakaspalvelun henkilöihin.

Palautteessa annettuja tietoja luovutetaan palautteen käsittelemiksi vain sille taholle, jota annettu palaute koskee.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.

10. Muuta huomioitavaa:
Safedo Oyj voi seurata kävijöiden käyttäytymistä sivustollaan Google Analytics -palvelulla. Seurannan tarkoituksena on käyttäjäkokemuksen parantaminen tai markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen. Tuloksia analysoidaan tilastollisin menetelmin, eikä tuloksista voida erotella yksittäisen käyttäjän aktiviteetteja. Edellä mainitusta kohdasta kerromme tarkemmin tässä linkissä.