Yhtiöjärjestys

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on suomeksi Safedo Oyj, englanniksi Safedo Plc ja ruotsiksi Safedo Abp. Yhtiön kotipaikka on Tervo.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimiala on ensiaputarvikkeiden, työturvallisuustuotteiden ja muiden tuotteiden maahantuonti, valmistus, markkinointi ja vuokraussekä näihin liittyvä koulutus ja konsultointi.

Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös perustaa kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä ja yhtymiä. Yhtiöllä on oikeus omistaa ja hallita immateriaalisia oikeuksia, kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

3 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan sekä määrää toimitusjohtajan palkkaedut.

5 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.  

7 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.)

8 § KOKOUSKUTSU

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla jahallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä osakasluetteloon ja joka on ilmoittanut yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumisajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja

toimintakertomuksen,

  1. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;
  5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

valittava

  1. hallituksen jäsenet sekä
  2. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

käsiteltävä

  1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUMINEN

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.